แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ ลงนามสัญญาและสนับสนุน

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

นายพิศุทธิ์ อารีมิตร ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายกฎหมาย บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมพิธีลงนามสัญญาและมอบทุนสนับสนุนการวิจัยรวม 375,000 บาท แก่นิสิตระดับ ปริญญามหาบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2556 จำนวน 5 ทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยร่วมกับบุคคลากรในภาคการศึกษาต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ ผศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วมรับมอบทุนวิจัยในครั้งนี้

19/11/2556  ประชาชาติธุรกิจ (19 พฤศจิกายน 2556)

ผู้สนับสนุน