ประชากร-บ้านสร้างเสร็จ เพิ่มต่อเนื่อง

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

สถิติจำนวนประชากรและปริมาณบ้านสร้างเสร็จจดทะเบียน ถือเป็นหนึ่งในดัชนีบ่งชี้การขยายตัวของอสังหาริมทรัพย์ ทาง "REIC-ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์" รวบรวมสถิติ "จำนวนประชากร-บ้านสร้างเสร็จ จดทะเบียน" ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี (2551-2555) อ้างอิงข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่า "กรุงเทพฯ" เป็นจังหวัดเดียวที่มีจำนวนประชากร (ตามสำมะโนครัว) ลดลง เมื่อเปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมา โดยลดลงจาก 5.710 ล้านคน เหลือ 5.673 ล้านคน ซึ่งอาจเป็นตัวบ่งชี้การขยายตัวของประชากรเริ่มออกไปสู่จังหวัดปริมณฑล

ข้อมูลที่มาสนับสนุนคือช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สถิติจำนวนประชากรใน 5 จังหวัดปริมณฑลเพิ่มขึ้นทุกจังหวัด เริ่มจาก "สมุทรปราการ" เพิ่มจาก 1.147 ล้านคน เป็น 1.223 ล้านคน "นนทบุรี" เพิ่มจาก 1.052 ล้านคน เป็น 1.141 ล้านคน "ปทุมธานี" เพิ่มจาก 9.292 แสนคน เป็น 1.033 ล้านคน "นครปฐม" เพิ่มจาก 8.435 แสนคน เป็น 8.746 แสนคน และ "สมุทรสาคร" เพิ่มจาก 4.781 แสนคน เป็น 5.088 แสนคน และเพิ่มขึ้นในอัตราสูงกว่าค่าเฉลี่ยการเพิ่มขึ้นของประชากรทั้งประเทศ ขณะที่สถิติ "บ้านสร้างเสร็จจดทะเบียน" ในกรุงเทพฯและปริมณฑล 5 จังหวัด พบว่าทุกจังหวัดมีปริมาณเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนว่าความต้องการที่อยู่อาศัยยังคงขยายตัว โดย "กรุงเทพฯ" เพิ่มจาก 2.263 ล้านหน่วย เป็น 2.522 ล้านคน "นนทบุรี" เพิ่มจาก 4.917 แสนหน่วย เป็น 5.616 แสนหน่วย "สมุทรปราการ" เพิ่มจาก 4.795 แสนหน่วย เป็น 5.488 แสนหน่วย "ปทุมธานี" เพิ่มจาก 4.27 แสนหน่วย เป็น 4.89 แสนหน่วย

"นครปฐม" เพิ่มจาก 3.058 แสนหน่วย เป็น 3.380 แสนหน่วย และ "สมุทรสาคร" เพิ่มจาก 2.204 แสนหน่วย เป็น 2.450 แสนหน่วย สอดคล้องกับสถิติบ้านสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ช่วง 9 เดือนแรกปีนี้มีจำนวน 8.905 หมื่นหน่วย แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว 2.245 หมื่นหน่วย บ้านแฝด 1.143 พันหน่วย ทาวน์เฮาส์ และอาคารพาณิชย์ 1.874 หมื่นหน่วย อาคารชุด 4.672 หมื่นหน่วย รวมแล้วเพิ่มขึ้น 22% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีจำนวน 8.743 หมื่นหน่วย

27/11/2556  ประชาชาติธุรกิจ (27 พฤศจิกายน 2556)

ผู้สนับสนุน