ทางแนวใหม่สายเลี่ยงเมืองร้องกวางหนุนระบบโลจิสติกส์โซนภาคเหนือ

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

ทางหลวงหมายเลข 101 สาย ร้องกวาง – น่าน ตอน 2 เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายสายทางที่ 1 จากจังหวัดพิษณุโลกถึงจังหวัดน่าน และเป็นโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง แพร่ – อ.ร้องกวาง – น่าน ในแนว เหนือ-ใต้ และเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าผ่านไปยังด่านห้วยโก๋นเพื่อเดินทางข้ามไปยัง สปป.ลาว สู่จีนตอนใต้ จัดว่าเป็นโครงข่ายสำคัญเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) และเอเชียใต้ (BIMSTEC) รวมทั้งเชื่อมโยงในประเทศจากจังหวัดเชียงรายลงมาทางใต้ โดยผ่านจังหวัดแพร่ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีส่วนช่วยในด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน ทั้งในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมของประเทศสู่ตลาดอินโดจีนและตลาดโลก

ปัจจุบันกรมทางหลวงอยู่ระหว่างการเร่งออกแบบรายละเอียดเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการก่อสร้างทางแนวใหม่สายเลี่ยงเมืองร้องกวางที่เป็นโครงข่ายทางหลวงหมายเลข 101 รูปแบบถนน 4 เลนเพื่อรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น แต่ในช่วงเส้นทางที่ผ่านตัวเมืองร้องกวางมีเขตทางแคบ ไม่มีความเหมาะสมที่จะขยายเป็น 4 เลนได้จึงส่งผลให้เกิดคอขวดในการใช้เส้นทาง

ดังนั้นการก่อสร้างถนนแนวเส้นทางใหม่ของเส้นทางเลี่ยงเมืองร้องกวางจึงเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อจะช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางและการใช้รถใช้ถนน อีกทั้งยังรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคตเนื่องจากเป็นทางผ่านไปยังจังหวัดต่างๆในภาคเหนือตอนบนและเป็นการเสริมโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนของจังหวัดแพร่ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

สำหรับพื้นที่แนวโครงการจะครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดแพร่ 2 อำเภอ คือ อำเภอร้องกวาง และอำเภอม่วงไข่ และ 7 ตำบล คือตำบลร้องเข็ม ตำบลร้องกวาง ตำบลทุ่งศรี ตำบลแม่ยางตาล ตำบลยางฮ่อ ตำบลแม่ทราย และตำบลตำหนักธรรม ส่วนพื้นที่ชุมชนสําคัญจะประกอบด้วย ชุมชนที่กระจายตัวตามแนวขนานและขวางกับทางหลวง หมายเลข 101 ที่มีเป็นจํานวนมาก ได้แก่ ชุมชนบ้านแม่ยางโทน บ้านแม่ยางเปรี้ยว บ้านแม่ยางโพธิ์ บ้านดอนมูล บ้านร้องเข็มกลาง บ้านทุ่งศรี บ้านวังหม้อ บ้านวังโป่ง บ้านผาหมู เป็นต้น ซึ่งยังมีอีกจํานวนมากที่กระจายตัวตามพื้นที่ โครงการที่ทําให้เป็นอุปสรรคต่อการวางแนวเส้นทางเลือก การตัดแบ่งแยกพื้นที่ชุมชนการเชื่อมทางและการสัญจรของชุมชน

โครงการนี้เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเมืองร้องกวางให้สะดวกโดยการแยกการจราจรของรถที่ไม่ต้องการผ่านเมืองไปใช้ทางเลี่ยงเมืองแทน แล้วยังจะเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าจากพื้นที่ภาคเหนือ เชื่อมต่อไปยังด่านห้วยโก๋นเพื่อไปยังสปป.ลาวให้มีความสะดวกรวดเร็ว รวมถึงสนับสนุนแผนงานโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศในอนาคต อีกทั้งยังส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ด้านการค้า การลงทุนทั้งในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยสู่ตลาดอินโดจีนได้อีกด้วย

โครงการดังกล่าวนี้ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 เทศบาลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ กลุ่มที่ 2 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อนำเสนอรายละเอียดการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงกัน

สำหรับแนวเส้นทางเลือกโครงการ จะมีจุดเริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข 101 บริเวณเลยทางเข้าวัด แม่ยางกวาว และโรงเรียนบ้านแม่ยางกราด ประมาณ 500 เมตร แนวเส้นทางจะเบี่ยงไปทางด้านซ้ายทิศเหนือ มุ่งตรงอ้อมผ่านวัดแม่ยางใหม่ วัดแม่ยางตาปูน วัดแม่ยางเปรี้ยว โรงเรียนแม่ยางเบี้ยว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ยางเบี้ยว โดยห่างขนานจากถนนท้องถิ่น (พร.7006) ประมาณ 1.2 กิโลเมตร ก่อนตัดผ่านทางหลวงหมายเลข 103 ประมาณหลัก กม.ที่ 5+010 แนวเส้นทางจะเบี่ยงไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดผ่านถนนท้องถิ่น พร.7007 อ้อมผ่านด้าน ตะวันตกของโรงเรียนบ้านแม่ยางโพธิ์และวัดแม่ยางโพธิ์ ห่างประมาณ 1.0 กิโลเมตร ก่อนที่จะผ่านพื้นที่ด้านเหนือ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ วกอ้อมตัดผ่านเขตพื้นที่ดินบางส่วนของมหาวิทยาลัย ที่ขอใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าแม่ยางเข้าบรรจบกับจุดปลายทางของทางหลวงหมายเลข 101 บริเวณบ้านผาหมู รวมระยะทางประมาณ 13.70 กิโลเมตร

5/11/2559  ฐานเศรษฐกิจ (5 พฤศจิกายน 2559)

ผู้สนับสนุน