บ้านราคา20ล.ต้องจ่ายภาษี ชงสนช.ผ่านกม.ที่ดินก่อนสิ้นปีนี้

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดเผยถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในชั้นของ คณะกรรมาธิการ ว่า จะเสนอ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)พิจารณาในวาระที่ 3 ได้ก่อนสิ้นปี โดยกฎหมายจะเริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2562 ซึ่งที่ผ่านมา กรรมาธิการเสียงข้างมากเห็นชอบให้ลดการยกเว้นเก็บภาษีที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยมูลค่าจากไม่เกิน 50 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท จะทำให้มีผู้ต้องเสียภาษีส่วนนี้เพิ่มอีก 3 หมื่นราย

ทั้งนี้ การขยายเวลาการพิจารณาของกรรมาธิการ ยังมีรายละเอียดการเก็บภาษีที่ดินเพื่อการพาณิชย์ โดยให้มีการเก็บข้อมูลการเสียภาษีจริงในปัจจุบัน ที่เสียภาษีตามพ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ เพื่อมาเทียบกับการเสียภาษีตามกฎหมายใหม่ว่าเป็นอย่างไร และเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการมีภาระภาษีที่เหมาะสม โดยจะเป็นแบบขั้นบันได ผู้ประกอบการที่ขนาดเล็กก็จะมีภาระภาษีน้อยกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ และยังมีการยกเว้นหรือบรรเทาภาระภาษีให้กับผู้ประกอบการบางประเภท เช่น โรงเรียนและสถานศึกษาเอกชน โรงพยาบาลเอกชน สนามกีฬาของเอกชน นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจะต้องมีกฎหมายลูกออกมารองรับ

นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เก็บรายได้ปีละ 2.8 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 11-12% ของรายได้ท้องถิ่นทั้งหมด ซึ่งถือไม่มาก เพราะรายได้ส่วนใหญ่รัฐบาลยังสนับสนุนให้ อปท. อย่างไรก็ตาม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะเป็นการสร้างฐานการเก็บภาษีจากทรัพย์สินที่สำคัญ และจะทำให้ผู้เสียภาษีเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของ อปท. มากขึ้น ว่านำภาษีที่เก็บได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับท้องถิ่นหรือไม่“ภาษีที่ดินเพื่อการพาณิชย์จะมีสัดส่วนภาษีถึง 90% ส่วนการเก็บภาษีที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและเพื่อการเกษตร มีสัดส่วนภาษีเพียง 10% เท่านั้น เพราะการเก็บภาษีที่อยู่อาศัยเดิมเว้น 50 ล้านบาท จะทำให้มีคนเสียภาษีประมาณ 1% ของ 20 ล้านครัวเรือน เมื่อลดการเว้นภาษีเหลือ 20 ล้านบาท ผู้เสียภาษีก็เพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน 2%”

นายวิสุทธิ์กล่าวว่า ทั้งนี้จะต้องพิจารณาอย่างเหมาะสม รอบคอบ เนื่องจากการจัดเก็บแต่ละประเภทนั้นกระบวนการก็จะแตกต่างกันด้วย เช่น หากมูลค่าบ้าน 30 ล้านบาท จะต้องจ่ายภาษีมากกว่าจากฐานที่เกิน 20 ล้านบาท โดยอัตราจะจัดเก็บเป็นขั้นบันไดตามช่วงของมูลค่าที่กำหนด

10/10/2560  แนวหน้า (10 ตุลาคม 2560)

ผู้สนับสนุน