กรมทางหลวง ตรวจโรงงานแอสฟัลต์คอนกรีต ป้องกันปัญหาลักไก่ใช้ยางเก่าก่อสร้างถนน

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจสอบโรงงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต ให้ความรู้บุคลากรในการตรวจสอบ โรงงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำยางเก่าในการก่อสร้างทาง เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานวิศวกรรม

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงชนบทโดยสำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา และหน่วยดำเนินการทุกจังหวัดได้ร่วมกันตรวจสอบโรงงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำยางเก่าหรือ Reclaimed Asphalt Pavement (Rap) มาใช้ในงานก่อสร้างของกรมทางหลวงชนบทและเพื่อให้งานก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตถูกต้องตามมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท

ทั้งนี้ได้มีการตรวจสอบโรงงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต รวมทั้งการให้สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนากำหนดแนวทางการตรวจสอบคุณสมบัติยางแอสฟัลต์ และยางพาราแอสฟัลต์ พร้อมให้ความรู้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ซึ่งเป็นนโยบายของกรมทางหลวงชนบทที่ให้หน่วยงานสังกัดควบคุมคุณภาพการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตและพาราแอสฟัลต์คอนกรีตอย่างเข้มข้น

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนนโยบายประกันคุณภาพ (QA) จึงสั่งการให้หน่วยงานที่มีภารกิจในด้านการก่อสร้างทางออกตรวจสอบความพร้อมของโรงงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตและพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยมีบุคลากรจากสำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา กรมทางหลวงชนบท จะเป็นผู้บรรยายให้ความรู้วิธีการตรวจสอบโรงงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต วิธีการตรวจสอบเครื่องชั่งมวลรวม ตลอดจนเครื่องชั่งยางแอสฟัลต์ซีเมนต์ ให้แก่บุคลากรของสำนักงานทางหลวงชนบทในส่วนภูมิภาค

โดยที่ผ่านมาได้ลงพื้นให้ความรู้ไปแล้ว ได้แก่ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 (สุพรรณบุรี) พร้อมแขวงทางหลวงชนบทในสังกัด และมีแผนจะลงพื้นที่ให้ความรู้แก่ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี) สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) และสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 (เชียงราย) ตามลำดับ

สำหรับ การตรวจสอบโรงงานผลิตและการสอบเทียบเครื่องชั่งดังกล่าวเป็นการควบคุมคุณภาพการผลิตแอสฟัลต์คอนกรีต ซึ่งจะทำให้โรงงานผลิตแอสฟัลต์ คอนกรีตผลิตได้ตรงตามอัตราส่วนที่ได้ออกแบบไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม อันจะส่งผลให้ถนนมีความมั่นคงแข็งแรงมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้นต่อไป

15/12/2560  MGR Online (15 ธันวาคม 2560)

ผู้สนับสนุน