ก.อุตฯ คาดดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปีนี้โต 1.5-2.5%

Industrial News / ข่าวหมวดงานอุตสาหกรรม

ก.อุตสาหกรรมคาดดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปี 61 ขยาย 1.5-2.5% เผย 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายต้องการแรงงานใหม่ปีละ 7 หมื่นคน ชูผลงานเตรียมคนรับ 4.0 กว่าแสนคน

นายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมคาดการณ์ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมปี 2561 จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5-2.5 สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ที่คาดการณ์เศรษฐกิจปี 2561 จะขยายตัวร้อยละ 3.4-4.6 เพราะได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและการส่งออกที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

สำหรับภาคอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตปี 2561 ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารมีแนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3 - 4 อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คาดว่าการผลิตและการส่งออกจะปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 และ 7 ตามลำดับ ส่วนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากความต้องการใช้ IC ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญของสินค้าประเภทเทคโนโลยีสูงขึ้น อุตสาหกรรมรถยนต์ คาดว่าจะมีการผลิตรถยนต์ประมาณ 2 ล้านคัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.56 และอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจะขยายตัวตามทิศทางการส่งออก โดยเฉพาะการส่งออกเส้นใยและผ้าผืนไปยังตลาด CLMV ซึ่งเป็นฐานการผลิตเครื่องนุ่งห่มที่สำคัญของโลก

นายพสุกล่าวเพิ่มเติมว่า ปีนี้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยฐานแรงงานเข้มข้นในอุตสาหกรรมหนักไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เน้นใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทั้งนี้ จากการสำรวจความต้องการแรงงานในกลุ่ม 10 สาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ปี 2560-2564 พบว่ามีความต้องการแรงงานภาพรวมเฉลี่ย 69,242 คนต่อปี โดยอุตสาหกรรมที่มีความต้องการแรงงานมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และอุตสาหกรรมดิจิตอล

ส่วนการดำเนินงานเตรียมพัฒนาแรงงานสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในปีงบประมาณ 2560 กระทรวง อุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 3 สาขา ได้แก่ อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งนี้ ในปี 2561 ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดไปยังสาขาอื่น รวมทั้งการพัฒนาแรงงานให้มีทักษะที่หลากหลาย เพื่อรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0 โดยวางแผนพัฒนาแรงงานภาคอุตสาหกรรม 100,000 คน ภายใต้โครงการของกระทรวงอุตสาหกรรมและสถาบันในสังกัด นอกจากนี้ กระทรวงฯ พร้อมบูรณาการร่วมกับกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร โดยเฉพาะใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

10/1/2561  MGR Online (10 มกราคม 2561)

ผู้สนับสนุน