ทล.ศึกษาถนนเลี่ยงเมืองน่านกว่า 23 กม. เสริมท่องเที่ยว การค้าเชื่อมตลาดอินโดจีน

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวงศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแนวเส้นทางโครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน ระยะทาง 23.82 กม. สรุปใน ส.ค. 61 จากนั้นจะสำรวจและออกแบบต่อไป เผยเป็นเส้นทางที่จะช่วยเสริมการค้า การลงทุนและท่องเที่ยวเมืองเชื่อมตลาดอินโดจีน

รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า กรมทางหลวง โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน เพื่อแก้ปัญหาการจราจรแออัดในตัวเมืองน่าน และเสริมโครงข่ายการคมนาคมขนส่งของจังหวัดน่าน โดยศึกษาคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสมในการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน รวมถึงด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

สำหรับแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการจะเริ่มจากทางหลวงหมายเลข 101 ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านใหม่สันติภาพทางทิศเหนือประมาณ 500 เมตร โดยแนวเส้นทางจะเบี่ยงไปทางทิศตะวันตก ไปตัดกับทางหลวงหมายเลข 1091 บริเวณศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน ก่อนจะเข้าบรรจบจุดปลายทางที่บ้านผาตูบระยะทางประมาณ 23.82 กิโลเมตร

แนวเส้นทางนี้มีความเหมาะสมเนื่องจากมีระยะสั้น มีมูลค่าการก่อสร้างไม่สูง และเป็นโครงข่ายทางเลือกที่ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทสามารถใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี การศึกษาความเหมาะสมของแนวเส้นทางคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2561

ทั้งนี้ เมื่อศึกษาความเหมาะสมแล้วเสร็จ กรมทางหลวงจะดำเนินการวิเคราะห์โครงการแผนการลงทุนและสำรวจและออกแบบ รวมถึงเสนอของบประมาณในการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่านจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าให้มีความสะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุน ทั้งในภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรมของประเทศสู่ตลาดอินโดจีน และส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด เช่น พระธาตุแช่แห้ง เป็นต้น รวมถึงพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดน่านได้อย่างเป็นรูปธรรม สอบถามข้อมูลโครงการเพิ่มเติมได้ที่ www.bypassnan.com หรือ โทร. 0-2354-6668-75 ต่อ 23797

2/3/2561  MGR Online (2 มีนาคม 2561)

ผู้สนับสนุน