คค.จัด 44 โครงการกว่า 2.02 ล้านล้าน ลุย Action Plan - ปี 61 ชง PPP และทยอยประมูล

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

สนข.เปิดแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน ปี 2561 (Action Plan) วาง 44 โครงการ วงเงินลงทุน กว่า 2.02 ล้านล้าน ตั้งเป้าผลักดันให้เกิดในปี 2561 โดยมี 21 โครงการ วงเงินรวม 9.14 แสนล้าน จ่อชง กก.PPP เห็นชอบ ส่วนอีก 23 โครงการ วงเงินรวม 1.1 ล้านล้าน ขั้นประมูลและทยอยก่อสร้าง

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2561 (Action Planปี 2561) ของกระทรวงคมนาคมว่า สนข.ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 และโครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลและมีความพร้อมในการดำเนินโครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวมทั้งโครงการสำคัญที่ต้องเร่งผลักดัน รวมทั้งสิ้นจำนวน 44 โครงการ กรอบวงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นจำนวน 2,021,283.52 ล้านบาท

โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 : โครงการที่คณะกรรมการ Public Private Partnership (PPP) จะให้ความเห็นชอบ หรือคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะอนุมัติได้ ภายในปี 2561 จำนวน 21 โครงการ วงเงินการลงทุนรวม 914,012.34 ล้านบาท จำแนกเป็นโครงการที่อยู่ใน Action Plan 2559 จำนวน 4 โครงการ ใน Action Plan 2560 จำนวน 11 โครงการ และเป็นโครงการใหม่ จำนวน 6 โครงการ ทั้งนี้ แบ่งเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ทางถนน จำนวน 10 โครงการ ทางราง จำนวน 8 โครงการ ทางน้ำ จำนวน 2 โครงการ และทางอากาศ จำนวน 1 โครงการ

กลุ่มที่ 2 : โครงการที่จะประกวดราคาแล้วเสร็จ หรือเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ ภายในปี 2561 จำนวน 23 โครงการ วงเงินการลงทุนรวม 1,107,271.18 ล้านบาท จำแนกเป็นโครงการที่อยู่ใน Action Plan 2559 จำนวน 4 โครงการ ใน Action Plan 2560 จำนวน 17 โครงการ และโครงการใหม่ จำนวน 2 โครงการ ทั้งนี้แบ่งเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ทางถนน จำนวน 3 โครงการ ทางราง จำนวน 17 โครงการ ทางอากาศ จำนวน 2 โครงการ และโครงการระบบตั๋วร่วม จำนวน 1 โครงการ

โดยแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง ระยะเร่งด่วน พ.ศ. 2561 (Action Plan 61) เป็นแผนระยะสั้น (1 ปี) ดังนั้น โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวนี้ อาจดำเนินการ ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จหรือให้บริการได้ภายในปี 2561 เนื่องจากการก่อสร้างโครงการด้านคมนาคมขนาดใหญ่จะใช้ระยะเวลาดำเนินการเฉลี่ยอย่างน้อย 3-5 ปี ซึ่งในแผนปฏิบัติการได้กำหนดเป้าหมายไว้ ณ สิ้นปี 2561 คือ ขั้นตอนการดำเนินงานสุดท้ายที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ ณ สิ้นปี 2561 และจะมีการผลักดันการดำเนินงานให้ต่อเนื่องต่อไปในอนาคต โดยมีกลไกในการบริหารจัดการเพื่อให้แผนบรรลุผลสำเร็จ คือ

การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามการดำเนินโครงการ ความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคของโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยจะมีการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมายต่อไปได้

ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยในระยะ 8 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ถึงปี พ.ศ. 2565 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั้น จำเป็นต้องมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนสำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด ดังนั้น รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม ซึ่ง สนข.ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วนปี 2561 (Action Plan 61) เช่นเดียวกับแผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่งระยะเร่งด่วน ปี 2558 ปี 2559 และปี 2560 (Action Plan 58, Action Plan 59, Action Plan 60) โดยพิจารณาถึงความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสร้างเสริมความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักลงทุน

1/3/2561  MGR Online (1 มีนาคม 2561)

ผู้สนับสนุน