สนามบินเชียงใหม่ เร่งแก้ปัญหาแออัด

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

สนามบินเชียงใหม่เร่งแก้ปัญหาผู้โดยสารแออัด เน้นปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สร้างอาคารและที่จอดรถเพิ่ม

น.ต.มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสาร 8 ล้านคนต่อปี แต่เนื่องจากแนวโน้ม การเติบ โตของปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น 12% ต่อปี ส่งผลให้ในปี 2560 (มกราคม-ธันวาคม 2560) มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการมากกว่า 10.2 ล้านคน ซึ่งถึงแม้ว่าท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ขยายพื้นที่การให้บริการ แล้วก็ตาม ก็ยังไม่ทันต่ออัตราการเติบโตของ ปริมาณผู้โดยสาร โดยในปี 2560-2568 ท่าอากาศยานเชียงใหม่ต้องให้บริการผู้โดยสารในปริมาณที่เกินขีดความสามารถ และต้องเผชิญกับปัญหาความคับคั่งของผู้โดยสาร

ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาความคับคั่งของผู้โดยสาร ระหว่างรอการดำเนินงานตามแผนแม่บทท่าอากาศยานเชียงใหม่ คณะกรรมการ ทอท.จึงได้กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาระยะสั้น และระยะกลาง ดังนี้ 1. การแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนกำหนดดำเนินการภายในเดือนเมษายน 2561 อาทิ ปรับปรุงป้ายบอกทางเพื่อปรับเปลี่ยนการเข้า-ออก ของผู้โดยสาร, เพิ่มพื้นที่บริเวณหน้าชานชาลาอาคารผู้โดยสาร ด้วยการรื้อย้ายสวนหย่อม, จัดเจ้าหน้าที่ตรวจค้นให้เพียงพอกับจำนวนเครื่อง X-ray, เพิ่มช่องทางเข้าอาคาร บริเวณประตูหมายเลข 6 เพื่อเป็นช่องทางของเจ้าหน้าที่และสำหรับขนถ่ายสินค้า, เพิ่มเคาน์เตอร์สำหรับผู้โดยสาร Self Check-inอีก 3 เคาน์เตอร์, ปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็นห้องสัมภาษณ์พิเศษ สำหรับด่านควบคุมโรคและด่านจัดหางานระยะแรกใช้ วงเงินการก่อสร้างอยู่ในช่วงแรกประมาณ 35 ล้านบาท

2. การแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน กำหนดดำเนินการภายในปี 2562 อาทิ ปรับปรุงทางสัญจร และเพิ่มพื้นที่ผิวการจราจรบริเวณชานชาลาหน้าอาคารผู้โดยสาร, ปรับปรุงเพิ่มทางลาดบริเวณชานชาลาหน้าอาคารผู้โดยสาร ปรับ ปรุงพื้นที่เพื่อเป็นห้อง Bus Gate สำหรับอากาศยานขนาดเล็ก, ปรับปรุงพื้นที่บริเวณจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ, จัดทำห้องตรวจตัวพิเศษ บริเวณเครื่อง X-ray ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย, ก่อสร้างที่จอดรถบัสเพิ่มเติม บริเวณด้านทิศใต้อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ, ก่อสร้างลานวางอุปกรณ์ภาคพื้น (GSE: Ground Service Equipment), ปรับปรุงพื้นที่ดาดฟ้าชั้น 2 เป็นห้องโถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ, ปรับปรุงพื้นที่ดาดฟ้าชั้น 3 อาคารผู้โดย สารเป็นพื้นที่สำนักงาน, ก่อสร้างอาคารดับเพลิงและกู้ภัย, ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ด้านทิศเหนือ สำหรับพื้นที่เชิงพาณิชย์และพื้นที่จอดรถ โดยดำเนินการ ในรูปแบบการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน

9/3/2561  ฐานเศรษฐกิจ (9 มีนาคม 2561)

ผู้สนับสนุน