หุ้นใหญ่ “โรงเบียร์ฮอลแลนด์” ต่อยอดอสังหาฯ ซื้อโครงการจาก “ยู ซิตี้” จ.สระแก้ว

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

“ยู ซิตี้” ตัดขายที่ดินและโครงการอสังหาฯ ใน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ราคารวมไม่ต่ำกว่า 154.6 ล้านบาท โดยมีกลุ่มทุนรายใหญ่ ตระกูล “สุขเจริญไกรศรี และไชยอรุณโรจน์” หุ้นใหญ่โรงเบียร์ฮอลแลนด์ เข้าซื้อ คาดต่อยอดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ U แจ้งว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2560 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 61 ได้อนุมัติให้บริษัทจำหน่ายทรัพย์สิน จำนวน 8 รายการ ซึ่งรวมถึงที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ จำนวน 17 ยูนิต เนื้อที่รวม 2 งาน 74.5 ตารางวา ซึ่งบริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการภายใต้ชื่อ โครงการพาร์คอรัญบูเลอวาร์ด และที่ดิน จำนวน 9 แปลง เนื้อที่ 17 ไร่ 1 งาน 59.4 ตารางวา พัฒนาโครงการภายใต้ชื่อ โครงการพาร์คอรัญ ตั้งอยู่บริเวณ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ในราคารวมไม่ต่ำกว่า 154.6 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 61 บริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนทรัพย์สินที่จำหน่ายให้แก่บริษัท แลนด์มาร์ค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ผู้ซื้อ) ตามสัญญาจะซื้อจะขาย ทั้งนี้ มูลค่าทางบัญชี (Book Value) ของทรัพย์สินที่จำหน่ายที่ปรากฏตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60 มีมูลค่ารวมเท่ากับ 128,904,265.17 บาท

สำหรับ บริษัท แลนด์มาร์ค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย นายฐานุพงศ์ สุขเจริญไกรศรี ถือหุ้น 40% นายภูวศิษฐ์ ไชยอรุณโรจน์ ถือหุ้น 30% และนายสราวุธ สุขเจริญไกรศรี ถือหุ้น 30% ซึ่งผู้ซื้อไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับบริษัท ดังนั้น ธุรกรรมนี้จึงไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยงโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546

และเมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมฉบัลล่าสุดของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานแล้ว ณ วันที่ 31 ธ.ค. 60 ธุรกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินนี้ของบริษัทฯ จะมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.39 ซึ่งเป็นการคำนวณขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ให้ผลลัพธ์สุงสุด ทั้งนี้ ในรอบระยะ 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทมีการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อื่น จำนวน 510 ล้านบาท คิดเป็นขนาดรายการร้อยละ 1.27 ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 61

“ทรัพย์ที่จำหน่ายมีศักยภาพไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของบริษัทฯ วิธีนี้จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม เพราะจะทำให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ และชำระหนี้เพื่อลดภาระทางการเงินของบริษัทฯ” นางสาวปิยพร กล่าว

อนึ่ง ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 40,051.81 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 22,256.13 ล้านบาท มีรายได้รวม 4,455.40 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 1,049.39 ล้านบาท

สำหรับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท แลนด์มาร์ค พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดนั้น จากการตรวจสอบพบว่า เป็นเจ้าของธุรกิจโรงเบียร์ฮอลแลนด์ สถาบันบันเทิงที่มีชื่อเสียงบนถนนพระราม 2.

2/4/2561  MGR Online (2 เมษายน 2561)

ผู้สนับสนุน