ทช.จัดงบเกือบ 700 ล้านขยาย 4 เลนถนน 2 สาย เชื่อมผ่าน 5 นิคมฯ ใน EEC

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

ทช.ขยาย 4 เลนถนนใน จ.ระยอง 2 สายทาง วงเงินเกือบ 700 ล้าน ผ่านนิคมฯ 5 แห่งในพื้นที่ EEC เร่งเสร็จในปี 63 เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งสินค้าจากต้นน้ำถึงปลายน้ำสะดวกรวดเร็ว สนับสนุนเศรษฐกิจการขนส่งภาคตะวันออกสอดรับ EEC

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจฝั่งตะวันออกหรือโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor ; EEC) เพื่อเตรียมความพร้อมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ โครงสร้างพื้นฐานด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และสิทธิประโยชน์ที่ให้แก่นักลงทุนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ดีที่สุด และทันสมัยที่สุดในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในระดับโลกด้านการลงทุนและเป็นฐานอุตสาหกรรมด้านพลังงาน

ในปีงบประมาณ 2561 กรมทางหลวงชนบทจึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนเพื่อสนับสนุน EEC จำนวน 2 โครงการ คือ 1. โครงการก่อสร้างขยายถนนทางหลวงชนบทสาย รย.3013 แยกทางหลวงหมายเลข 331 - ทางหลวงหมายเลข 3191 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ระยะทาง 17.324 กิโลเมตร วงเงิน 540 ล้านบาท ปัจจุบันผู้รับจ้างได้เริ่มเข้าพื้นที่ดำเนินงานเมื่อเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจแนวการก่อสร้างและแนวเวนคืน

2. โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย รย.4058 แยกทางหลวงหมายเลข 3138 - ทางหลวงหมายเลข 344 อำเภอบ้านค่าย, วังจันทร์ จังหวัดระยอง ระยะทาง 32.807 กิโลเมตร วงเงิน 159 ล้านบาท ปัจจุบันผลการก่อสร้างก้าวหน้าไปแล้วกว่า 5% ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างชั้นรองพื้นทางลูกรัง ได้ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

ทั้ง 2 โครงการมีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563 ซึ่งจะทำให้สามารถรองรับการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าวได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น โดยถนนทั้ง 2 สายผ่านนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ นิคมอุตสาหกรรมสยามอินดัสเทรียลพาร์ค นิคมอุตสาหกรรม IRPC สวนอุตสาหกรรมโรจนะ

นอกจากนี้ ยังเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าการเกษตร โดยเฉพาะยางพารา ซึ่งถนนทางหลวงชนบทสาย รย.4058 เป็นเส้นทางที่สามารถขนส่งจากอำเภอบ้านค่ายไปยังตลาดกลางยางพาราตะวันออก อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง อีกทั้งช่วยให้ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมใน EEC เชื่อมโยงกันได้มากขึ้น จากต้นน้ำถึงปลายน้ำด้วยการขนส่งในรูปแบบต่างๆ ที่ประสานกัน ตลอดจนเชื่อมต่อกับกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์กลางการบริโภคและศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศ เกิดการพัฒนาเมือง และสนับสนุนการท่องเที่ยวให้สามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

2/5/2561  MGR Online (2 พฤษภาคม 2561)

ผู้สนับสนุน