เปิดใช้แห่งที่ 2 จุดพักรถบรรทุกโนนสูง (ขาออก) ลดอุบัติเหตุ หนุนลอจิสติกส์ไทยและ AEC

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

“กรมทางหลวง” เปิดใช้จุดพักรถบรรทุกโนนสูง (ขาออก) พท.กว่า 54 ไร่ รองรับรถบรรทุก 86 คัน รถส่วนบุคคลและรถคนพิการ 69 คัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เผยกันเขตทางไว้ดำเนินการรวม 18 แห่ง เสร็จแล้ว 2 แห่ง อยู่ระหว่างก่อสร้าง 2 แห่ง ได้รับบงบปี 62 อีก 3 แห่ง ส่วนอีก 11 แห่ง เตรียมของบปี 63 ดำเนินการ ระบุจุดพักระหว่างทางจะมีความปลอดภัย และรองรับรถปริมาณรถบรรทุกสินค้าที่จะเพิ่มขึ้นจากการเปิด AEC

วันนี้ (6 พ.ค.) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดจุดพักรถบรรทุกโนนสูง (NONSUNG TRUCK REST AREA) ณ บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอนนครราชสีมา-โนนสูง กม.169+800 อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสราวุธ ทรงศิวิไล นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการรถบรรทุกร่วมพิธี

โดยนายอาคมกล่าวว่า ได้สั่งการให้ ทล.พิจารณาความจำป็นของการก่อสร้างจุดพักรถที่อยู่ใกล้เคียงกับต้นทางและปลายทาง นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในจุดพักรถ เช่น การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ เป็นต้น มีมาตรการรักษาความปลอดภัยสินค้าที่บรรทุกมากับรถบรรทุก ประชาสัมพันธ์การให้บริการจุกพักรถ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนถึงจุดพักรถและป้ายประชาสัมพันธ์ภาพในจุดพักรถให้สวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจุดพักรถให้เป็นพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติม พิจารณาให้รถยนต์ส่วนบุคคลเข้ามาใช้บริการจุดพักรถในขณะที่มีการจราจรคับคั่งในช่วงเทศกาล ซึ่งรถบรรทุกจะหยุดวิ่งในช่วงดังกล่าว และพิจารณาการจัดให้มีร้านค้าสวัสดิการภายในจุดพักรถ

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า จุดจอดพักรถบรรทุก (TRUCK REST AREA) ดังกล่าว มีพื้นที่ใช้งานประมาณ 54 ไร่เศษ ประกอบด้วย พื้นที่จอดรถบรรทุกจำนวน 86 คัน พื้นที่จอดรถส่วนบุคคลและรถคนพิการ จำนวน 69 คัน ห้องน้ำสาธารณะชายหญิง จำนวน 43 ห้อง ห้องอาบน้ำชายหญิง จำนวน 16 ห้อง ห้องน้ำคนพิการ จำนวน 2 ห้อง ศาลาพักผ่อน จำนวน 8 หลัง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และงานอำนวยความปลอดภัย (ติดตั้งกล้อง CCTV)

การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ที่กำหนดให้ทุก 4 ชั่วโมง ผู้ขับขี่รถบรรทุกต้องหยุดพักรถเป็นเวลาครึ่งชั่วโมง เพื่อลดจำนวนและความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากรถบรรทุกหรือความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่และลดอันตรายต่อผู้ขับขี่ที่อาจถูกปล้นหรือทำร้ายร่างกายระหว่างจอดรถข้างทางในจุดที่ไม่ปลอดภัย รวมทั้งรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งจะมีรถบรรทุกขนส่งสินค้าวิ่งเข้าออกประเทศไทยเพิ่มขึ้น จำเป็นต้องมีจุดพักรถที่บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับขี่ทั่วประเทศ

สำหรับจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) แห่งแรกตั้งอยู่บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาเข้า) จังหวัดนครราชสีมา กม.170+000 อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เปิดใช้งานเมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 ถึงปัจจุบัน มีรถบรรทุกใช้บริการจำนวน 54,275 คัน ต่อมากรมทางหลวง (ทล.) ได้เปิดทดลองให้บริการจุดจอดพักรถบรรทุกบริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) เมื่อประมาณกลางเดือนมีนาคม 2561 มีสถิติรถเข้าใช้บริการตั้งแต่เดือนมีนาคม-เมษายน 2561 จำนวน 2,384 คัน โดยจุดจอดพักรถดังกล่าวถือเป็นแห่งที่ 2 ที่ ทล.ดำเนินการแล้วเสร็จ

ตามแผนแม่บทการศึกษาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางการขนส่งสินค้าหลักของประเทศ ซึ่งผลการศึกษาของสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) มีจำนวน 41 แห่ง ทล.ได้ปรับแผนตามพื้นที่ที่กันเขตทางไว้เหลือจำนวน 18 แห่ง ได้แก่ ลำดับที่ 1 บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา แล้วเสร็จแล้ว ลำดับที่ 2 บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา แล้วเสร็จแล้ว ลำดับที่ 3 บริเวณทางหลวงหมายเลข 24 อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ อยู่ระหว่างดำเนินการ ลำดับที่ 4 บริเวณทางหลวงหมายเลข 2 อ.เมือง จ.ขอนแก่น อยู่ระหว่างดำเนินการ ลำดับที่ 5 บริเวณทางหลวงหมายเลข 2 อ.เมืองฯ จ.อุดรธานี ได้รับงบประมาณปี 2562 ลำดับที่ 6 บริเวณทางหลวงหมายเลข 12 อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ได้รับงบประมาณปี 2562 ลำดับที่ 7 บริเวณทางหลวงหมายเลข 217 อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ได้รับงบประมาณปี 2562 ลำดับที่ 8 บริเวณทางหลวงหมายเลข 12 อ.เมือง จ.มุกดาหาร เสนอของบประมาณปี 2563

ลำดับที่ 9 บริเวณทางหลวงหมายเลข 24 อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ เสนอของบประมาณปี 2563 ลำดับที่ 10 บริเวณทางหลวงหมายเลข 304 อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เสนอของบประมาณปี 2563 ลำดับที่ 11 บริเวณทางหลวงหมายเลข 1 อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร ขาเข้า เสนอของบประมาณปี 2563 ลำดับที่ 12 บริเวณทางหลวงหมายเลข 1 อ.เมืองฯ จ.กำแพงเพชร ขาออก เสนอของบประมาณปี 2563 ลำดับที่ 13 บริเวณทางหลวงหมายเลข 1 อ.เกาะคา จ.ลำปาง เสนอของบประมาณปี 2563 ลำดับที่ 14 บริเวณทางหลวงหมายเลข 12 อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เสนอของบประมาณปี 2563 ลำดับที่ 15 บริเวณทางหลวงหมายเลข 1 อ.เมืองฯ จ.พะเยา เสนอของบประมาณปี 2563 ลำดับที่ 16 บริเวณทางหลวงหมายเลข 4 อ.ห้วยยอด จ. ตรัง เสนอของบประมาณปี 2563 ลำดับที่ 17 บริเวณทางหลวงหมายเลข 103 อ.เด่นชัย จ.แพร่ เสนอของบประมาณปี 2563 ลำดับที่ 18 บริเวณทางหลวงหมายเลข 4 อ.คุระบุรี จ.พังงา เสนอของบประมาณปี 2563

นอกจากนี้ ทล.ได้มีนโยบายให้สำรวจพื้นที่บริเวณสถานีฯ ที่มีพื้นที่เพียงพอต่อการสร้างจุดพักรถได้รวมเป็นทั้งหมด 36 แห่ง เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะทำให้ผู้ขับรถบรรทุก ผู้ประกอบการการขนส่ง ตลอดจนประชาชนทั่วไปสามารถเข้าพักได้ ทำให้พักผ่อนเพียงพอมีความปลอดภัย ลดจำนวนและความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากรถบรรทุก หรือความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ รวมถึงการจอดรถไว้ข้างทางอาจเป็นเหตุที่รถขับมาชนท้ายเกิดอุบัติเหตุ และลดอันตรายต่อผู้ขับขี่ที่อาจถูกปล้นหรือทำร้ายร่างกายระหว่างจอดรถข้างทาง

6/5/2561  MGR Online (6 พฤษภาคม 2561)

ผู้สนับสนุน