จับตา สผ.ชงครม.ของบสร้างรัฐสภาใหม่เพิ่ม - มท.ขอร่วมทุนโรงไฟฟ้าในชายแดนใต้

Power Plant News / ข่าวหมวดโรงไฟฟ้า

วันนี้(15 พ.ค) ที่ทำเนียบรัฐบาล มีการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ตามปกติทุกวันอังคาร โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม

สำหรับวันนี้มีวาระการพิจารณาที่หน่วยงานต่างๆเสนอผ่านสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี(สลค.) หลายวาระที่น่าสนใจ อาทิ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) ขออนุมัติวงเงินงบประมาณ เพิ่มเติมจากกรอบวงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบและขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่และค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

กระทรวงศึกษาธิการเสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน(ฉบับที่...) พ.ศ... กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอร่างบันทึกความเข้าใจว่า(เอ็มโอยู) ด้วยความร่วมมือสำหรับโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้างระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยและร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับสถาบันความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง

กระทรวงยุติธรรมเสนอร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งราชอาณาจักรไทยกับสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบว่าด้วยการจัดตั้งสำนักงานสาขาของแผนโคลัมโบ ณ ประเทศไทย

กระทรวงการคลังเสนอผลการดำเนินงานและการขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน : มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่ 2

กระทรวงมหาดไทยเสนอขออนุมัติจัดตั้ง ร่วมทุนบริษัทในเครือของบริษัทพีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเพื่อดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐสำหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนกองแผนงานผลิตไฟฟ้าชุมชนจากชีวะมวล

สำหรับวาระเพื่อทราบ ซึ่งเป็นวาระที่ครม.ไม่ต้องพิจารณา เพียงแต่หน่วยงานนำมารายงานให้ครม.รับทราบเท่านั้น ที่น่าสนใจ อาทิ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอผลการพิจารณารายงาน การพิจารณาศึกษาเรื่อง สภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนเมือง ของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยคนจนเมืองสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

กระทรวงคมนาคมรายงานผลการตรวจสอบที่มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบหรือคำสั่งเรื่องสิทธิชุมชนและสิทธิในทรัพย์สินกรณีได้รับผลกระทบโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่- กาญจนบุรี

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการทบทวนสถานการณ์ประเทศไทยเชื่อมโยงหลายมิติ(Multi- Dimensional Country Review: Thailand s MDCR)

15/5/2561  ฐานเศรษฐกิจ (15 พฤษภาคม 2561)

ผู้สนับสนุน