กรมทางหลวงชนบทสร้างถนน 2 เลน กว่า 19 กม. หนุนลอจิสติกส์เมืองหนองคาย

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2-ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ระยะทาง 19.803 กิโลเมตร งบประมาณก่อสร้าง 95.100 ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี 3 ปี (2561-2563) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างงานดินถมคันทาง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2563

โดยเป็นการปรับปรุงขยายผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร พร้อมติดตั้งป้ายจราจรเพื่อความปลอดภัย ซึ่งเป็นแนวสายทางที่เชื่อมการเดินทางจากอำเภอสระใครกับอำเภอเมือง เป็นโครงข่ายที่สนับสนุนการขนส่งสินค้า พืชผลการเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจในจังหวัดและบริเวณพื้นที่รอบนอกเข้าสู่ภายในตัวเมืองหนองคาย รวมถึงการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพื่อนบ้านให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น การเดินทางจังหวัดใกล้เคียง และจากพื้นที่รอบนอกเข้าสู่ภายในตัวเมืองหนองคายให้มีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รองรับความเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ สนับสนุนด้านลอจิสติกส์ของจังหวัดหนองคายให้มีโครงข่ายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สำหรับจังหวัดหนองคายมีพรมแดนติดแม่น้ำโขง และมีเขตแดนเชื่อมต่อไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแห่ง อีกทั้งในเขตเมืองชุมชนยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว

28/5/2561  MGR Online (28 พฤษภาคม 2561)

ผู้สนับสนุน