คช. เตรียมจัดทำคู่มือการย้ายผู้อยู่อาศัยเข้าอาคารแปลง G ดีเดย์ย้าย ส.ค. นี้

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

การเคหะแห่งชาติ เตรียมจัดทำคู่มือการย้ายเข้าอยู่อาศัยในอาคารแปลง G โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชน ดินแดง ระยะที่ 1 ให้กับผู้อยู่อาศัยแฟลตที่ 18-22 ยังจะย้ายเข้าอยู่อาศัยภายใน ส.ค. 61

พลเอกสุชาติ หนองบัว กรรมการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ในฐานะประธานกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูชุมชนดินแดง ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้มีการหารือถึงการจัดทำคู่มือการย้ายเข้าอยู่อาศัยในอาคารพักอาศัยแปลง G และการรับเงินชดเชยสิทธิจำนวน 400,000 บาท ของผู้เช่าอาคารแฟลตที่ 18-22 โดยจะจัดทำเป็นแผ่นพับแจกตามห้องและติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งหารือการเตรียมความพร้อมในการจับสลากเลือกห้องพักอาศัยแปลง G พร้อมขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาสิทธิการเช่าห้องพักอาศัยอาคารแปลง G และขอความเห็นชอบการยื่นแสดงความจำนงของผู้อยู่อาศัยในอาคารแฟลตที่ 9-17, 23-32 และ 63-64 ซึ่งจะขอย้ายเข้าอาศัยในอาคารแปลง G ต่อไป

ดร. ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ขณะนี้ความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารพักอาศัยแปลง G ได้ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 61 หรือดำเนินการก่อสร้างถึงชั้นดาดฟ้า และจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จทันกำหนดที่วางไว้ พร้อมย้ายผู้อยู่อาศัยเข้าอยู่ภายในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม 2561 ทั้งนี้เมื่อวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา การเคหะแห่งชาติได้ให้ผู้อยู่อาศัยแฟลตที่ 18-22 เข้าเยี่ยมชมห้องตัวอย่างอาคารพักอาศัยแปลง G บริเวณชั้น 9 ซึ่งผู้อยู่อาศัยที่เข้าชมห้องตัวอย่างมีความพึงพอใจในขนาดพื้นที่ห้อง 33 ตารางเมตร ที่ออกแบบพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วนอย่างลงตัว ประกอบด้วย 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ส่วนทำอาหาร และพื้นที่ซักล้าง เหมาะกับการอยู่อาศัยเป็นครอบครัว

สำหรับความก้าวหน้าของการจัดทำโครงการระยะที่ 2, 3 และ 4 ขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งจะมีการรับรองมติภายในเดือนมีนาคม 2561 จากนั้น จะส่งผลการรับรองมติให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบก่อนนำส่งไปยังสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีภายในเดือนพฤษภาคม 2561 ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

5/3/2561  MGR Online (5 มีนาคม 2561)

ผู้สนับสนุน