เปิดแนวก่อสร้างทาง “เลี่ยงเมืองน่าน” ระยะทาง 23 กม. แก้รถติด

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

กรมทางหลวง โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน เพื่อแก้ปัญหาการจราจรแออัดในตัวเมืองน่าน และเสริมโครงข่ายการคมนาคมขนส่งของจังหวัดน่านโดยศึกษาคัดเลือกแนวเส้นทางและรูปแบบการก่อสร้างที่เหมาะสมในการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านวิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันรวมถึงด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

สำหรับแนวเส้นทางที่เหมาะสมของโครงการจะเริ่มจากทางหลวงหมายเลข 101 ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านใหม่สันติภาพทางทิศเหนือประมาณ 500 เมตร โดยแนวเส้นทางจะเบี่ยงไปทางทิศตะวันตก ไปตัดกับทางหลวงหมายเลข 1091 บริเวณศูนย์อาชีพแสดงเดือนน่าน ก่อนจะเข้าบรรจบจุดปลายทางที่บ้านผาตูบระยะทางประมาณ 23.82 กิโลเมตร

แนวเส้นทางนี้มีความเหมาะสมเนื่องจากมีระยะสั้น มีมูลค่าการก่อสร้างไม่สูง และเป็นโครงข่ายทางเลือกที่ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างดี การศึกษาความเหมาะสมของแนวเส้นทางที่เหมาะสมคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนสิงหาคม 2561

เมื่อศึกษาความเหมาะสมแล้วเสร็จ กรมทางหลวงจะดำเนินการวิเคราะห์โครงการแผนการลงทุนและสำรวจและออกแบบ รวมถึงเสนอของบประมาณในการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองน่านจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง

เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าให้มีความสะดวกรวดเร็ว ส่งเสริมด้านการค้าและด้านการลงทุน ทั้งในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมของประเทศสู่ตลาดอินโดจีน และส่งเสริมทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด เช่น พระธาตุแช่แห้ง เป็นต้น รวมถึงพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดน่านได้อย่างเป็นรูปธรรม

2/3/2561  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (2 มีนาคม 2561)

ผู้สนับสนุน