GULF เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Power Plant News / ข่าวหมวดโรงไฟฟ้า

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF นำคณะผู้ถือหุ้นจำนวน 110 คน เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทฯ ณ โรงไฟฟ้าอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่มีกำลังการผลิต 1,600 เมกะวัตต์ โดยมี นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการบริหารองค์กร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสได้รับทราบข้อมูลการดำเนินกิจการของบริษัทมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล

พร้อมทั้งพาคณะผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปใน โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และแปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย์ โรงไฟฟ้าหนองแซง ของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ณ ตำบลหนองกบ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี เพื่อทราบถึงภาพรวมของโครงการฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัท กัลฟ์ ผ่านการเผยแพร่และฝึกอบรมตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชุมชนในพื้นที่ ตลอดจนชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่โครงการอีกด้วย

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ (ที่ 1จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการบริหารองค์กร บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ร่วมปลูกต้นไม้กับคณะผู้ถือหุ้นในโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และแปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย์ โรงไฟฟ้าหนองแซง ของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ (ที่ 1จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการบริหารองค์กร บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ ร่วมปลูกต้นไม้กับคณะผู้ถือหุ้นในโครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และแปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย์ โรงไฟฟ้าหนองแซง ของกลุ่มบริษัทกัลฟ์

14/5/2561  MGR Online (14 พฤษภาคม 2561)

ผู้สนับสนุน