ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
บริษัท จัดหางาน 8ทิศกู้ดเพาเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทจัดหางานนำเข้า MOUแรงงานเมียนม่าร์โดยเฉพาะ พร้อมทั้งจัดทำเอกสาร Visa,Work Permit,ใบโควต้าได้ถูกต้องตามกฎหมาย,รวดเร็วตามสนธิสัญญาข้อตกลงระหว่างประเทศไทย-เมียนม่าร์ โดยทำงานร่วมกับ Labour Asia Co.Ltd บริษัทจัดหางานคุณภาพแห่งประเทศเมียนม่าร์เพื่อควบคุม, และติดตามการทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตรงตามกฎหมายของสองประเทศ

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
29-11-2013
บริษัท นอร์ดแฟบ ดักติ้ง จํากัด ได้กําหนดจัดการสัมมนา สําหรับผู้ที่สนใจระบบอากาศและท่อลําเลียง ขึ้นในวันเสาร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2556 (สำหรับผู้รับเหมา) และ วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2556 (สำหรับเจ้าของกิจการ) ณ ห้อง ต้นไผ่ ชั้น 2 โรงแรมสบายโฮเทล จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 08.00-13:00น. รับจำนวนจำกัดวันละ 30 ที่นั่ง เท่านั้น ! โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบบําบัดอากาศและท่อลําเลียง รวมทั้งเทคโนโลยีการออกแบบเพื่อการคํานวณท่อลมดูดฝุ่นในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อตอบรับการเปิดการค้าสู่ตลาดอาเซียนหรือ AEC ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนายังได้รับการแบ่งปันประสบการณ์โดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญ วิทยากรโดย คุณอานนท์ สุขมั่น ตำแหน่ง Project &Aftermarket Sales and Service Director(SA Asia) บริษัท เนเดอร์แมน เอส.อี.เอ จํากัด

บริษัท นอร์ดแฟบ ดักติ้ง จํากัด จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด หากท่านยินดี และสะดวกจะเข้าร่วมการสัมมนา โปรดยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาตามแบบตอบรับที่แนบ เพื่อการสํารองที่นั่ง รับเพียง 30 ที่นั่งเท่านั้น ที่บริษัท นอร์ดแฟบ ดักติง จํากัด โทรศัพท์ 033 674 687 โทรสาร 033 674 681 Email : phwi@nordfab.com หรือ kopul@nordfab.com ภายในวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556 นี้ จักขอบคุณยิ่งและหากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณเพ็ญประภา วิภาสวัชรโยธิน โทร.083 842 3863 หรือคุณคงศักดิ ปุลวามระ โทร.083 095 0004

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
05-11-2013