info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.238.24.209

อีอีซีสะพัด 3.23 แสนล. แจ้งเปิดรง.ในนิคมฯ 183 ราย

Industrial News / ข่าวหมวดงานอุตสาหกรรม

กนอ.เผยตัวเลขการลงทุนนิคมฯ มีโรงงานแจ้งเปิดดำเนินการแล้ว 183 ราย เงินลงทุนกว่า 3.23 แสนล้านบาท เกิดการจ้างงาน 2.8 หมื่นคน ลุ้นเอกชนขอตั้งนิคมฯใหม่ 10 ราย หลังผังอีอีซีปลดล็อก คาดเพิ่มพื้นที่ใหม่รองรับการลงทุน 5 ปี ได้ไม่ตํ่ากว่า 3.39 หมื่นไร่ในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกช่วง 2 ปีจนถึงปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) รายงานว่า ได้มีการประกาศเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อส่งเสริม การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ที่ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ ซึ่งปัจจุุบันได้ประกาศเขตส่งเสริมเพื่อรองรับอุุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่อีอีซีจำนวน 21 เขต และเขตส่งเสริมพิเศษเพิ่มเติม เพื่อ กิจการอุุตสาหกรรม และ Cluster?การผลิตที่จำเป็นจำนวน 2 เขต รวมพื้นที่ประมาณ 90,008 ไร่ รองรับการลงทุนรวมประมาณ 1.38 ล้านล้านบาท ซึ่งมีนักลงทุนให้ความสนใจ โดยซื้อและเช่าพื้นที่แล้ว 44,726 ไร่ จากพื้นที่สำหรับขายและเช่าพื้นที่ 64,487 ไร่ มีพื้นที่เหลือสำหรับใช้ประโยชน์ และมีพื้นที่ใหม่สำหรับรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายได้ 19,761 ไร่ขณะที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ชี้ให้เห็นว่า การดำเนินงานปีงบประมาณ 2562 มีพื้นที่ขายและเช่า ที่รวบรวมจากการมาขอใบอนุญาตก่อสร้างในเขตนิคมอุตสาหกรรมที่กนอ.ดำเนินงานและนิคมร่วมดำเนินงานในพื้นที่อีอีซีจำนวน 73 ราย เงินลงทุน 23,953 ล้านบาท จำนวนพื้นที่ราว 1,964 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 ราว 98% ในนิคม 31 แห่ง ที่มีพื้นที่รวมอยู่ 127,827 ไร่ ทั้งนี้ มีโรงงานที่แจ้งเริ่มประกอบการแล้ว 183 ราย จำนวน เงินลงทุน 3.23 แสนล้านบาท เกิดการจ้างงาน 28,738 คน เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการลงทุนจริงที่เกิดในอีอีซี ถือเป็นความสำเร็จระดับหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายอีอีซีช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา และส่งผลให้นิคมในพื้นที่อีอีซี มีพื้นที่เหลือสำหรับขายและเช่าลงทุนอีกราว 15,726 ไร่ ที่จะรองรับการลงทุนในอนาคต

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้มีนโยบายที่ให้กนอ.จัดหาพื้นที่นิคมรองรับการลงทุนในอีอีซีมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมามีเอกชนสนใจและยื่นขอเสนอจัดตั้งนิคมใหม่มาแล้วจำนวน 18 ราย รวมพื้นที่ราว 35,450 ไร่ แต่เมื่อแผนผังการใช้ประ โยชน์ที่ดินในพื้นที่อีอีซี ที่มีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เบื้องต้นมีเอกชนที่สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอุตสาหกรรมหรือพื้นที่?สีม่วงเหลืออยู่ราว 10 ราย รวมพื้นที่ 18,245 ไร่นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า สำหรับพื้นที่จัดตั้งนิคมแห่งใหม่ใน 10 รายนั้น จะต้องรอเอกชนยื่นข้อเสนอการจัดตั้งนิคม เข้ามาใหม่ เนื่องจากอาจมีบางรายจะถอดใจลงทุนหรือพื้นที่บางส่วนอาจจะถูกตัดออกไปไม่ได้อยู่ในพื้นที่สีม่วง และทำให้การลงทุนจัดตั้งนิคมไม่คุ้มค่าซึ่งอยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่ แต่หากมีการยื่นเข้ามาทั้งหมดและไม่ติดปัญหาผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน ก็จะทำให้มีพื้นที่รองรับการลงทุนใหม่ได้อีกรวมแล้วราว 33,971 ไร่ สามารถรอง รับการลงทุนได้ไม่ตํ่ากว่า 5 ปีข้างหน้าได้อย่างไม่มีปัญหา

ส่วนอีก 8 โครงการ มีพื้นที่ราว 17,205 ไร่ นั้น เนื่องจากติดปัญหาเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ถูกประกาศไว้ในแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอุตสาหกรรมหรือพื้นที่สีม่วง เช่น อาจจะอยู่ใกล้กับลุ่มนํ้าบางปะกงและคลองใหญ่ ที่ขีดเส้นไว้ห้ามตั้งนิคมอุตสาหกรรม ในระยะห่างจากแม่นํ้าไม่ตํ่ากว่า 200 เมตร หรือต้องมีระยะห่างจากริมฝั่ง ตามสภาพธรรมชาติของคลองกรำ คลองระเวิง คลองชากเจ้าเดียว คลองบางนาง คลองบางหัก คลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต คลองภูไทร คลองพานทอง และคลองหินลอย ไม่น้อยกว่า 50 เมตร เป็นต้นอย่างไรก็ตาม การจัดตั้งนิคมใหม่ หากไม่ติดขัดปัญหาแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินแล้ว ทางเอกชนจะต้องยื่นเอกสารให้ กนอ. พิจารณาคุณสมบัติการตั้งนิคม จากนั้นจะนำเสนอเข้าที่ประชุมบอร์ดกนอ. เห็นชอบในหลักการ จากนั้นเข้าสู่ขั้นจะต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี 6 ดือน เมื่ออีไอเอผ่านการอนุมัติแล้ว จะต้องนำเข้าสู่บอร์ดกนอ.เห็นชอบอีกครั้ง จึงจะประกาศเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมได้ รวมแล้วจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 2 ปี

6/1/2563  ฐานเศรษฐกิจ (6 มกราคม 2563)

Our Sponsors