info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.233.217.106

ทุ่ม 9.5 พันล้าน ตัดถนนใหม่เชื่อมสะพานข้ามเจ้าพระยา-ปทุมฯ ทะลุบางปะอิน

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวงจ่อผุดถนนแนวใหม่ พร้อมสะพานข้ามเจ้าพระยา เชื่อมวงแหวนตะวันออก-ตะวันตก ระยะทาง 14.34 กม. วงเงิน 9,590 ล้านบาท เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคม แก้ปัญหาจราจรติดขัด เชื่อมต่อโครงข่ายทางหลวงรอบ จ.ปทุมธานี เริ่มสร้างปี’65

วันที่ 11 ก.พ. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทางหลวง (ทล.) ได้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงแนวใหม่ ระหว่างทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันตก-จุดตัดทางหลวงหมายเลข 347-จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันออก

เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรและพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อรองรับการเดินทาง ระหว่างทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก)-ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันออก) ของ จ.ปทุมธานี

ตลอดจนเสริมโครงข่ายทางหลวงตามแนวสายทาง ปทุมธานี-รังสิต-อ.องค์รักษ์ ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรหนาแน่น และเป็นเส้นทางเสริมโครงข่ายการจราจรบริเวณ จ.ปทุมธานี ให้มีโครงข่ายการเดินทางที่สมบูรณ์

โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการที่ กม. 0+000 จุดสิ้นสุดโครงการ ที่ กม.14+347 ระยะทาง 14.347 กม. รวมงานออกแบบปรับภูมิทัศน์บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา (สะพานสามโคก)

และกรมทางหลวงได้ออกแบบใต้สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อใช้เป็นพื้นที่ควบคุมและบำรุงรักษาทางหลวง และอีกส่วนหนึ่งให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์ เช่น ลานกีฬา สวนพักผ่อน และสถานที่จัดงานตามเทศกาลต่าง ๆ โดยมูลค่าลงทุนโครงการ รวม 9,590 ล้านบาท

กรมทางหลวงได้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างช่วงทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันตก-จุดตัดทางหลวงหมายเลข 347 โดยใช้ชื่อโครงการในการเสนอขอรับงบประมาณในปีงบประมาณ 2565 คือ แยกทางหลวงหมายเลข 9 (บ.บางเตย) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 3214 (บ.พร้าว)

ซึ่งโครงการได้รวมสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย “สะพานสามโคก” และจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงที่รองรับการเดินทางระหว่างด้านตะวันตก และด้านตะวันออกของจังหวัดปทุมธานี

โดยพื้นที่สำหรับการศึกษาและออกแบบรายละเอียดของโครงการ ประกอบด้วย 3 อำเภอคือ อ.เมืองปทุมธานี อ.สามโคก และ อ.คลองหนึ่ง 7 ตำบล คือ ต.คลองควาย ต.บางเตย ต.สามโคก ต.บ้านประทุม ต.เชียงรากใหญ่ ต.บางพูด และตำคลองหนึ่ง

ปัจจุบันโครงข่ายทางหลวงบริเวณโดยรอบตัวจังหวัดปทุมธานี โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันตก – ด้านตะวันออก ซึ่งเป็นเส้นทางสายหลักในการเดินทางทำให้มีปริมาณจราจรจำนวนมาก

อีกทั้งต้องรองรับปริมาณจราจรในช่วงเทศกาลต่างๆ ส่งผลให้ตัวจังหวัดปทุมธานีเกิดปัญหาการจราจรติดขัด ประกอบกับการขยายตัวของพื้นที่พักอาศัย ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว กรมทางหลวงได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว

จึงได้ดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงแนวใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงที่รองรับการเดินทางระหว่างด้านตะวันตกและด้านตะวันออกของจังหวัดปทุมธานี โดยไม่ต้องใช้เส้นทางรังสิต-ปทุมธานี และรังสิต-นครนายก ซึ่งมีปริมาณการจราจรหนาแน่น เพื่อเป็นการช่วยระบายปริมาณการจราจรบนโครงข่ายทางหลวงในปัจจุบันให้มีปริมาณการจราจรเบาบางลง

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งบนทางหลวงสายหลักตามแนวด้านตะวันตกและด้านตะวันออก เชื่อมโครงข่ายทางหลวงบริเวณโดยรอบจังหวัดปทุมธานี รวมทั้ง เพิ่มความสะดวกรวดเร็วลดระยะเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และบรรเทาปัญหาการจราจรในปัจจุบัน

11/2/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (11 กุมภาพันธ์ 2564)

Youtube Channel