info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.229.124.74

กทม. ดูความคืบหน้าสร้าง “เขื่อนคลองเปรมประชากร”

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กทม.ตรวจการก่อสร้าง ”เขื่อนคลองเปรมประชากร“ พร้อมทั้งพัฒนาที่อยู่อาศัยชาวชุมชนริมคลอง เร่งรื้อย้าย 13 ชุมชน บ้านรุกล้ำ 1,469 หลัง คาดเสร็จปี’66

วันที่ 5 มี.ค. 2564 นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ลงพื้นที่ตรวจความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4 และการจัดการที่อยู่อาศัยริมคลองเปรมประชากร

โดยสำนักการระบายน้ำจะดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร จากสุดเขต กทม. (เขตดอนเมืองต่อเนื่อง จ.ปทุมธานี) ถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ เขตจตุจักร

แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 จากคลองบ้านใหม่ถึงหมู่บ้านแกรนด์คาแนล ความยาว 581 ม. (เขตดอนเมือง) ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2562

ช่วงที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองบ้านใหม่ และจากหมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึงถนนสรงประภา ความยาว 5,000 ม. (เขตดอนเมือง) ระยะเวลาก่อสร้าง 18 เดือน ดำเนินการปี 2564-2565

ช่วงที่ 3 จากถนนสรงประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ (เขตดอนเมือง-เขตหลักสี่) ความยาว 10,000 ม. ระยะเวลาก่อสร้าง 24 เดือน ดำเนินการปี 2564-2566

และช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ (เขตหลักสี่-เขตจตุจักร) ความยาว 10,700 ม. ระยะเวลาก่อสร้าง 26 เดือน ดำเนินการปี 2563-2565

สำหรับโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ เริ่มสัญญาวันที่ 4 ธ.ค. 2563 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 ม.ค. 2566 ระยะเวลาดำเนินการ 740 วัน

ประกอบด้วย ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ความยาวคลอง 5,350 เมตร คิดเป็นความยาวเขื่อน 10,700 เมตร งานระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ทางเดินหลังเขื่อนและราวเหล็กกันตก

พื้นที่ก่อสร้างมีบ้านรุกล้ำ จำนวน 13 ชุมชน บ้านรุกล้ำ 1,469 หลัง อยู่ในพื้นที่เขตหลักสี่ จำนวน 9 ชุมชน บ้านรุกล้ำ 1,175 หลัง รื้อย้ายแล้ว 146 หลัง อยู่ในพื้นที่เขตจตุจักร จำนวน 4 ชุมชน บ้านรุกล้ำ 294 หลัง

ปัจจุบันส่งมอบพื้นที่ได้ความยาวประมาณ 850 เมตรจากพื้นที่ทั้งหมด 10,700 เมตร คิดเป็น 8% ของพื้นที่ทั้งโครงการ ผู้รับจ้างดำเนินการตอกเสาเข็มได้ จำนวน 843 ต้น จากทั้งหมด 15,600 ต้น คิดเป็น 5.40% ของจำนวนเสาเข็มทั้งโครงการ ติดตั้งแผงกันดินได้ 835 ช่อง งานรางระบายน้ำได้ความยาว 331 เมตร งานทางเดินหลังเขื่อนได้ความยาว 213 เมตรผลงานรวมทั้งโครงการทำได้ 4.12%

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักการระบายน้ำติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมอบหมายให้สำนักงานเขตในพื้นที่โครงการเร่งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในชุมชนให้เห็นถึงความสำคัญของส่วนรวมและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการดังกล่าว

เมื่อโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร จากสุดเขต กทม.ถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์แล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และการบำบัดน้ำเสีย รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนริมคลองด้วย

ทั้งนี้ การพัฒนาคลองเปรมประชากรตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทั้งชุมชนและเมือง พัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

โดยการออกแบบวางผังพื้นทีริมคลองให้องค์ประกอบต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ได้แก่ การพัฒนาที่อยู่อาศัย การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การจัดระบบสาธารณูปโภคและผังเมือง การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชุมชน พัฒนาจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ และแผนพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน เป็นต้น

โดยพื้นที่โครงการคลองเปรมประชากร จากคลองผดุงกรุงเกษมถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ความยาว 50.8 กม. อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ความยาว 22.8 กม. ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ความยาว 20 กม. และในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 8 กม.

5/3/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (5 มีนาคม 2564)

Youtube Channel