info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.225.157

สร้างสะพานข้ามคลองศก สุราษฎร์ธานี ร่นระยะทาง 13 กม.

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวงชนบท สร้างสะพานข้ามคลองศก จ.สุราษฎร์ธานี ร่นระยะทาง 13 กม. คาดแล้วเสร็จ ต.ค. 65

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองศก ตำบลคลองชะอุ่น, พังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปัจจุบันผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้าไปแล้วร้อยละ 89 และคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในเดือนตุลาคม 2565 นี้ โดยได้ก่อสร้างเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ความยาว 340 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนต่อเชื่อมผิวทางแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 113 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 66.960 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เมื่อสะพานดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน เนื่องจากสามารถร่นระยะทางได้ประมาณ 13 กิโลเมตร ทำให้ประชาชนในพื้นที่โดยรอบสามารถเดินทางไปโรงพยาบาล โรงเรียน ติดต่อราชการ หรือไปประกอบอาชีพต่างอำเภอ รวมถึงขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยอีกด้วย

10/6/2565  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (10 มิถุนายน 2565)

Youtube Channel