info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.239.45.252

เวนคืนภูเก็ต 1.4 พันไร่ ตัดถนนใหม่ 2.2 หมื่นล้าน เชื่อมเมืองใหม่-เกาะแก้ว

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

กรมทางหลวงทุ่ม 2.5 หมื่นล้าน เวนคืนตัดถนน 3 สายใหม่แก้รถติด จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมฯ มีโครงการลงทุนใหม่ 3 โครงการ วงเงิน 25,086 ล้านบาท ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต

ประกอบด้วย 1. โครงการทางหลวงแนวใหม่สายเมืองใหม่ – เกาะแก้ว ระยะทาง 22.4 กม. วงเงิน 22,718 ล้านบาท แยกเป็นค่าก่อสร้าง 115,68 ล้านบาทค่าเวนคืน 11,150 ล้านบาท

รูปแบบก่อสร้างเป็นถนนตัดใหม่ ในพื้นที่ ต.สาคู ค.เทพกระษัตรี ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง ต.เกาะแก้ว อ.เมืองภูเก็ต ตลอดแนวมีเวนคืน 535 แปลงคิดเป็นเนื้อที่ 1,465 ไร่ และสิ่งปลูกสร้าง 240 หลัง ต้นไม้ 129 แปลง คิดเป็นเนื้อที่ 585.66 ไร่ และคิดเป็นรายต้น 226 ต้น บ่อขุด 19 บ่อ เนื้อที่ 10 ไร่

“สถานะของโครงการออกแบบรายงานและจัดทำรายงาน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (คชก.)”

ตัดถนน-เวนคืนที่ภูเก็ต

โดยไทม์ไลน์ของโครงการคาดว่าจะได้รับการเห็นชอบรายงาน EIA ในปลายปี 2563 ออก พ.ร.ฎ.เวนคืนภายในปี 2564 และจะเริ่มก่อสร้างภายในปี 2566 ใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี จะเปิดให้บริการได้ในปี 2568

ผลประโยชน์ที่จะได้รับเส้นทางนี้จะเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางจากสนามบินภูเก็ตและทางด้านเหนือของเกาะภูเก็ต เข้าสู่ตัวเมืองภูเก็ต คาดว่าจะช่วยแบ่งเบาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 402 (ถ.เทพกระษัตรี)

2.โครงการขยายถนน 4 ช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 4027 สายท่าเรือ – เมืองใหม่ รวมปรับปรุงทางแยกสนามบิน วงเงินรวม 2,350 ล้านบาท (ก่อสร้าง 1,200 ล้านบาท/จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1,150 ล้านบาท ) โดยโครงการนี้แบ่งได้ 3 ตอน

ตอนที่ 1 ช่วงบ้านท่าเรือ – ป่าคลอก ระยะทาง 5.9 กม. ปัจจุบันขยายเป็น 4-8 ช่องจราจรแล้ว ตอนที่ 2 ช่วงบ้านป่าคลอก – บ้านพารา ระยะทาง 8.4 กม. ความคืบหน้าโครงการ 67.95% และตอนที่ 3 ช่วงบ้านพารา – บ้านป่าคลอก ระยะทาง 6.5 กม.

ขณะนี้ อยู่ระหว่างออกแบบรายละเอียดคาดว่าจะทำเสร็จภายในปี 2563 และเตรียมเสนอรายงาน EIA ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาภายในเดือน พ.ย. 2563 นี้ และเมื่อ EIA ผ่านแล้ว ก็น่าจะออกพ.ร.ฎ.เวนคืนได้ภายในปี 2565 และเริ่มก่อสร้างปี 2567 ใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปี จะแล้วเสร็จปี 2569

และ 3. โครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับที่จุดตัดทล.402 ทล.4025 และทล.4027 (แยกท่าเรือ) ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาและออกแบบในรายละเอียดและจัดทำรายงาน EIA

โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้รับงบประมาณสำหรับการออกแบบและรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในวงเงิน 18 ล้านบาท สำหรับแผนงานในขณะนี้คาดว่า จะศึกษาออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงาน EIA แล้วเสร็จในปี 2565

จากนั้น จะเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เห็นชอบรายงาน EIA ภายในปี 2566 และน่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2567 จะใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปี แล้วเสร็จในปี 2569

3/11/2563  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (03 พฤศจิกายน 2563)

แนะนำคู่ค้า