info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.213.192.104

เบี่ยงจราจรวงแหวนตะวันตก “พระประแดง-บางแค” ซ่อมผิวถนนถึง ก.ย.65

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวงแจ้งเบี่ยงการจราจร วงแหวนรอบนอกตะวันตกช่วง ”พระประแดง-บางแค“ กม. 15-21 ถึง ก.ย. 2565 ปรับปรุงผิวจราจร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 1 จะดำเนินการก่อสร้างบูรณะปรับปรุงผิวจราจรทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันตก) ช่วงตั้งแต่ทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน (กม.15) ถึงทางแยกต่างระดับบางแค (กม.21) รวมระยะทาง 6.58 โดยจะทำการก่อสร้างในช่องทางหลักขนาด 6 ช่องจราจร (ไป-กลับ ข้างละ 3 ช่องจราจร) ส่วนการจราจรในช่องทางคู่ขนาน ขนาด 6 ช่องจราจร (ไป-กลับ ข้างละ 3 ช่องจราจร) ยังคงใช้การได้ตามปกติ ในระหว่างก่อสร้าง โดยจะเริ่มเบี่ยงการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 9 ในช่วงเวลา 22.00 น. ถึง 05.00 น. ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2565

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง ท่านสามารถตรวจสอบสภาพการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง

โดยผ่านทางแอปพลิเคชั่น Thailand Highway Traffic หากมีความจำเป็นต้องเดินทางโปรดระมัดระวังและเผื่อระยะเวลาในการเดินทาง รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง และสัญญาณจราจรที่ติดตั้งไว้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

6/11/2563  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (06 พฤศจิกายน 2563)

แนะนำคู่ค้า