info@icons.co.th 02 810 8892-6 54.85.57.0

สยามลวดเหล็กฯ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียงผ่านเยาวชน

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด สานต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านเยาวชน จัดกิจกรรมเรียนรู้วิถีเกษตรเชิงนิเวศ เน้นการปฏิบัติจริงนอกห้องเรียน สำหรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดหนองกระบอก จังหวัดระยอง หวังต่อยอดองค์ความรู้และเป็นต้นแบบให้เยาวชน และคณะครูที่เข้าร่วมโครงการ นำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความยั่งยืนในอนาคต ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนเกษตรอินทรีย์ SIW 1 Rai Farm ซึ่งตั้งขึ้นภายในโรงงานสยามลวดเหล็กฯ

ลงข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 13/3/2561

สำหรับท่านที่สนใจต้องการเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อได้ที่เบอร์ 02 810 8892-6

แนะนำคู่ค้า