บิ๊กธุรกิจจีนเยือนไทย “บีโอไอ” ถก 28 พ.ค.ต้อนลงทุนเข้า “อีอีซี”

Industrial News / ข่าวหมวดงานอุตสาหกรรม

บีโอไอเตรียมต้อนรับคณะประธานและผู้บริหารระดับสูงบริษัทชั้นนำจากจีน จากกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ อุปกรณ์การแพทย์ ยา ไบโอเทคโนโลยี เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาลู่ทางการลงทุนในไทย บีโอไอชูศักยภาพไทยพร้อมรองรับการลงทุนเทคโนโลยี และนวัตกรรม

นางสาวบงกช อนุโรจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 บีโอไอจะพบหารือร่วมกับ นาย เกา หยุน หลง (Mr. Gao Yun Long) รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประเทศจีน และในฐานะประธานสมาพันธ์สภาอุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งประเทศจีน (All-China Federation of Industry and Commerce) หรือ ACFIC ในโอกาสนำคณะนักลงทุนที่เป็นประธานบริษัท และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนำ ซึ่งเป็นสมาชิกของ ACFIC เดินทางมาศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุนในประเทศไทย โดยนักลงทุนกลุ่มนี้ประกอบธุรกิจทั้งในจีนและในต่างประเทศ อาทิ ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา ไบโอเทคโนโลยี เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ ธุรกิจการบิน ยางรถยนต์ การศึกษา และ พลังงานทดแทน เป็นต้น

โอกาสนี้ บีโอไอจะจัดให้มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนในปัจจุบัน ซึ่งมุ่งเน้นส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย การสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การสร้างนวัตกรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยรัฐบาลได้สร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศ การจัดให้มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัดชายแดน เพื่อเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี

ปัจจุบันบีโอไอมีมาตรการใหม่ๆ อาทิ มาตรการส่งเสริมการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่อีอีซี ซึ่งเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีมากขึ้น และมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งสนับสนุนการปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบอัตโนมัติและระบบดิจิทัล สิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้กับนักลงทุนจีนที่ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และกำลังตัดสินใจเลือกแหล่งลงทุนให้เลือกตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย

นอกจากนี้ บทบาทของบีโอไอ ยังให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิ การนำระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในการขอรับการส่งเสริมการลงทุนและระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการของภาครัฐ (Single window) สำหรับวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน และการออกสมาร์ทวีซ่า เป็นต้น

“นักลงทุนจีนที่เดินทางมาครั้งนี้ ทั้งหมดเป็นผู้บริหารระดับสูง และประธานบริษัท ซึ่งมีบางรายที่เข้ามาตั้งธุรกิจด้านการค้าในประเทศไทยแล้ว และต้องการที่จะรับฟังนโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยตรงเพื่อพิจารณาขยายการลงทุนเพิ่มเติมในไทย ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีว่านักลงทุนระดับผู้บริหารสนใจการลงทุนในประเทศไทย โดยภายหลังการหารือร่วมกับบีโอไอแล้ว คณะนักลงทุนจีนกลุ่มนี้ยังจะเดินทางไปพื้นที่อีอีซีอีกด้วย” นางสาวบงกช กล่าว

สำหรับสมาพันธ์สภาอุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งประเทศจีน หรือ ACFIC เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานภายใต้การดูแลของรัฐบาลจีน เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงเครือข่ายภาคธุรกิจ โดยมีส่วนอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนตลอดจนการขยายธุรกิจไปต่างประเทศของเอกชน ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 2,000,000 ราย

25/5/2561  MGR Online (25 พฤษภาคม 2561)

ผู้สนับสนุน