ผุดโมเดล DELPHI ศึกษาวิจัยการอยู่อาศัยแบบใหม่ของคนเมืองพร้อมกัน 2 โซนหลักของกรุงเทพฯ

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

นางสาวโฉมชฎา กุลดิลก Head of Corporate Brand พร้อม นายณัฏฐกิตติ์ ศิริรัตน์ Head of Marketing บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ม.ล. จิรทิพย์ เทวกุล ผู้จัดการโครงการ และ ดร. ชำนาญ ติรภาส หัวหน้าโครงการ ศูนย์บริการวิจัยและออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือ Redek จัดทำโครงการวิจัยชื่อ “DELPHI” เพื่อศึกษาโมเดลการอยู่อาศัยแบบใหม่ของคนเมืองใน 2 โซนหลักของกรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด township concept development โดยจะนำผลงานศึกษาวิจัยนี้มาออกแบบ และพัฒนาบนที่ดิน 2 แปลงใหญ่ของบริษัท ทั้งฝั่งโซนเหนือของกรุงเทพฯ บริเวณบางกระดี จ.ปทุมธานี กับโซนตะวันออกของกรุงเทพฯ บริเวณกรุงเทพฯ กรีฑา ทั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์เรื่อง human-centric สำหรับการพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้อยู่อาศัย และชุมชนในย่านดังกล่าวอย่างแท้จริง

9/5/2561  MGR Online (9 พฤษภาคม 2561)

ผู้สนับสนุน