ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย Q2 ปี 61 พื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล 2 จังหวัด

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ณ ไตรมาส 2 ปี 2561 ในพื้นที่กรุงเทพฯ – ปริมณฑล 2 จังหวัด (นนทบุรี และสมุทรปราการ) ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดทำดัชนีราคาห้องชุดใหม่รายไตรมาส โดยทำการสำรวจราคาขายของโครงการอาคารชุดสร้างใหม่ที่ยังอยู่ระหว่างการขาย (มีหน่วยเหลือขายตั้งแต่ 6 หน่วย ขึ้นไป) ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล 2 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี และสมุทรปราการ ทั้งนี้ไม่นับรวมห้องชุดมือสอง โดยใช้ราคาปี 2555 เป็นปีฐานการสุ่มตัวอย่างเพื่อการจัดทำดัชนีราคานี้ จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จำนวน 150 ตัวอย่าง ราคาขายที่นำมาจัดทำเป็นดัชนีราคานี้ เป็นราคาขายที่แท้จริง ซึ่งได้หักลบมูลค่ารายการส่งเสริมการขายออกจากราคาที่ประกาศขายแล้ว

สำหรับในไตรมาส 2 ปี 2561 ภาพรวมดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากโครงการเปิดตัวใหม่ในไตรมาส 2 ปี 2561 มีราคาสูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อนในหลายทำเล โดยมีค่าดัชนีเท่ากับ 139.1 จุด ค่าดัชนีปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (ดูตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 – 2)

เมื่อจำแนกเป็นรายพื้นที่พบว่า ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในกรุงเทพฯ มีค่าเท่ากับ 139.2 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ส่วนค่าดัชนีราคาห้องชุดใหม่ในจังหวัดนนทบุรีและสมุทรปราการ มีค่าดัชนีเท่ากับ 137.2 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

จากการสำรวจในครั้งนี้ยังพบว่า พื้นที่ซึ่งราคาห้องชุดใหม่ปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุด 5 ลำดับแรกในไตรมาส 2 ปี 2561 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ได้แก่

1) อำเภอเมืองสมุทรปราการ-พระประแดง-พระสมุทรเจดีย์ ราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่ราคาปรับลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากผู้ประกอบการมีการจัดรายการส่งเสริมการขายที่มีมูลค่าสูงกว่าไตรมาสก่อนจึงทำให้ราคาปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนหน้า

2) แนวรถไฟฟ้า Airport Link ราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.0 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

3) เขตบางซื่อ-ดุสิต ราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

4) เขตห้วยขวาง-จตุจักร-ดินแดง ราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

5) เขตสุขุมวิทตอนกลาง ราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และราคาปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

สำหรับรูปแบบรายการส่งเสริมการขายในไตรมาสนี้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 55.2 มีข้อเสนอเป็นของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ รองลงมาร้อยละ 27.3 เป็นส่วนลดเงินสด และร้อยละ 17.5 เป็นการออกค่าธรรมเนียมในการโอนให้กับลูกค้า

12/7/2561  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (12 กรกฎาคม 2561)

ผู้สนับสนุน