info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.233.217.106

“ILINK” ลงนามสัญญาก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า จ.ตรัง มูลค่า 316 ลบ.

Equipment News / ข่าววัสดุอุปกรณ์

นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (บริษัทในเครือ กลุ่มบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) : ILINK) ลงนามร่วมกับ นายศุภชัย เอกอุ่น รองผู้ว่าการฯ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในโครงการจ้างก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี สถานีไฟฟ้าแรงสูงลำภูรา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ถึงสถานีไฟฟ้าย่านตาขาว จังหวัดตรัง ตามโครงการระบบสายส่งระยะที่ 1 มูลค่างาน 316,800,000 บาท โดยจะก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบงานได้ภายใน 360 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Publish date : 5/1/2564

Corporate users will also be able to access details of projects this company has been involved in as well as email and website addresses for this company.

Youtube Channel