info@icons.co.th 02 810 8892-6 44.192.94.177

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แสดงไว้ ณ ที่นี้ ระบุถึงข้อกำหนดระหว่าง บริษัท อินฟอร์เมชั่น คอนสตรัคชั่น จำกัด และผู้ใช้ (ลูกค้า,สมาชิก,ผู้ใช้บริการ,ผู้ใช้งาน) เกี่ยวกับบริการหรือข้อมูลหรือคุณลักษณะใดๆ ของ iCONS ซึ่งผู้ใช้ได้ยอมรับและปฏิบัติตามดังนี้
1. คำนิยามและคำจำกัดความ
บริษัทฯ , iCONS , เรา
รหัสผ่านใช้ครั้งเดียว,OTP
ท่าน , ลูกค้า , ผู้ใช้งาน , ผู้ใช้บริการ
หมายถึง ผู้ใช้งานทั่วไปอาจรวมถึงสมาชิก
สมาชิก,บริษัทสมาชิก
หมายถึง ผู้ใช้งานหรือบริษัทหรือองค์กรที่ชำระค่าธรรมเนียมเพื่อเข้าใช้บริการต่างๆ
Username, บัญชีผู้ใช้งาน , บัญชีผู้ใช้งานชั่วคราว
หมายถึง บัญชีผู้ใช้งานที่ใช้ในการเข้าสู่บริการ
Password,รหัสผ่าน , รหัสผ่านชั่วคราว
หมายถึง รหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าสู่บริการ
บริการฯ
หมายถึง บริการหรือข้อมูลหรือคุณลักษณะใดๆ ของ iCONS
แชร์ , Share
หมายถึง การแบ่งปัน
เงื่อนไขการให้บริการ
หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ
IP Address
หมายถึง หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้กำหนดตำแหน่งของเครื่องในการ รับ-ส่ง ข้อมูลต่างๆ
สมาชิกผู้มีอำนาจ
หมายถึง ผู้ใช้งานที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทสมาชิกให้มีอำนาจกระทำการต่างๆ แทนบริษัทสมาขิก
รหัสผ่านใช้ครั้งเดียว,OTP
หมายถึง รหัสผ่านใช้ครั้งเดียว ที่ได้รับจาก iCONSApp เพื่อยืนยันการเข้าสู่บริการ
iCONSAPP,APP
หมายถึง แอพพลิเคชั่นบนมือถือที่ บริษัทฯ พัฒนาขึ้นใช้สำหรับสร้างรหัสผ่านใช้ครั้งเดียวในการเข้าใช้งานระบบ
เว็ปไซต์
หมายถึง www.icons.co.th
อุปกรณ์
หมายถึง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ แท็ปเล็ต หรือ อุปกรณ์อื่นใด ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ามาใช้บริการของบริษัทได้
2. บัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่าน
ประเภทของบัญชีผู้ใช้งาน แบ่งเป็น 2 ประเภท
2.1 บัญชีผู้ใช้งานชั่วคราว หรือ บัญชีผู้ใช้งานแบบทดลองใช้
ชื่อบัญชีผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับทดลองใช้งาน ทาง iCONS จะเป็นผู้กำหนดให้โดยจะกำหนดบัญชีผู้ใช้งานชั่วคราว รหัสผ่านชั่วคราวและกำหนดระยะเวลาที่ใช้งานอย่างชัดเจนตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรแล้วแต่กรณี ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ได้ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและการใช้งานจะถูกจำกัดด้วยขอบเขตที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดไว้
2.2 บัญชีผู้ใช้งานสมาชิก
ชื่อบัญชีผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ทาง iCONS จะเป็นผู้กำหนดให้โดยจะจัดส่งให้สมาชิกผ่านช่องทางที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสม (เว้นแต่กรณีที่สมาชิกลืมรหัสผ่าน สมาชิกจะต้องกำหนดรหัสผ่านใหม่ และแจ้งมาที่ iCONS ผ่านช่องทางและบุคคลที่กำหนดหรือตกลงไว้เท่านั้น) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและการใช้งานจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสมาชิกแต่ละราย
3. รหัสผ่านใช้ครั้งเดียว (OTP)
รหัสผ่านใช้ครั้งเดียว (One time password : OTP) เป็นรหัสผ่านที่ถูกสร้างขึ้นขณะเข้าใช้งาน โดยระบบอัตโนมัติส่งผ่านไปยังแอพพลิเคชั่น ชื่อ iCONSAPP มีคุณสมบัติดังนี้
3.1 รหัสผ่านที่ถูกสร้างขึ้นโดยระบบจะเป็นตัวเลขเท่านั้น
3.2 รหัสผ่านที่ถูกสร้างขึ้นโดยระบบจะมีอายุใช้งานเพียง 5 นาที หากเกินกำหนดเวลารหัสผ่านจะหมดอายุไม่สามารถใช้งานได้
3.3 รหัสผ่านที่ถูกสร้างขึ้นโดยระบบจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำในครั้งถัดๆ ไป
4. ข้อตกลงและเงื่อนไข
ท่านตกลงปฏิบัติตามระเบียบสำหรับการใช้บริการของเรา ดังต่อไปนี้
4.1 บัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่านและรหัสผ่านใช้ครั้งเดียว ถือเป็นสิทธิเฉพาะตัว บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้โอนหรือมอบหมายหรือแบ่งปัน(Share) รหัสผู้ใช้งานหรือสิทธิในการเข้าถึงใด ๆ ให้กับบุคคลหรือหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ เว้นแต่บุคคลนั้นยังคงสถานะเป็นพนักงานประจำในสังกัดหรือหน่วยงานของบริษัทสมาชิก ณ วันที่เข้าใช้งานเท่านั้น
4.2 บัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่านและรหัสผ่านผ่านใช้ครั้งเดียว กรณีใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้งานเดียวกันจะไม่สามารถเข้าใช้งานพร้อมๆ กันในเวลาเดียวกันได้
4.3 ข้อมูล เนื้อหา ระบบต่าง ทั้งหมดในเว็บไซต์ www.icons.co.th ถือเป็นทรัพย์สินของทางบริษัทฯ ท่านไม่สามารถคัดลอก ทำซ้ำ จำหน่าย จ่ายแจก หรือนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทั้งทางตรงและทางอ้อม
4.4 บริษัทฯ มีสิทธิ์ร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติม อาทิ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ-สกุล และ ตำแหน่งงาน เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนและรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลของสมาชิกได้
4.5 บริษัทฯ มีสิทธิ์ร้องขอให้สมาชิกติดตั้งแอพพลิเคชั่นที่บริษัทฯ พัฒนาขึ้นบนมือถือของสมาชิกพร้อมลงทะเบียนเพื่อยืนยันตัวตนเมื่อเข้าการใช้งาน ตลอดระยะเวลาสมาชิก แอพพลิเคชั่นในที่นี่ชื่อ iCONSAPP รองรับทั้งระบบ iOS และระบบ Android
4.6 ผู้ใช้งานมีหน้าที่เก็บรักษาบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน และรหัสผ่านใช้ครั้งเดียวของตนเองไว้ให้เป็นความลับ ห้ามจำหน่าย จ่าย แจก หรือเผยแพร่สู่สาธารณะเป็นอันขาด ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
4.7 ผู้ใช้งานจะต้องทำการออกจากระบบเมื่อจบการทำงานในแต่ละครั้ง ตลอดจนจะต้องทำการแจ้งให้ทาง iCONS ทราบทันทีหากพบว่ามีบุคคลอื่นใช้บัญชีหรือรหัสผ่านของสมาชิกโดยไม่ได้รับอนุญาต
4.8 กิจกรรมหรือการดำเนินการใดๆ ที่ทำขึ้นใน www.icons.co.th ภายใต้บัญชีการใช้งาน ย่อมถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดจากการกระทำของตัวท่านเองและเป็นสิ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่านแต่เพียงผู้เดียว
4.9 กิจกรรมหรือการดำเนินการใดๆ ที่ทำขึ้นใน www.icons.co.th ภายใต้บัญชีการใช้งาน ถือเป็นสิทธิของแต่ละสมาชิก บุคคลอื่นหรือสมาชิกอื่น ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือกิจกรรมหรือการดำเนินการใดได้
4.10 บริษัทฯ มีระบบตรวจสอบการใช้งานเพื่อดูแล รักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบซอฟต์แวร์ ตามมาตรฐานและกฎหมายบังคับใช้
4.11 บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ใช้บริการของ iCONS ในลักษณะที่เป็นการขัดต่อกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงาม ขัดต่อผลประโยชน์ของสาธารณชน และ/หรือขัดต่อระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ คำแนะนำ คำสั่งของศาล องค์กร และ/หรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
4.12 บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ใช้บริการของ iCONS ในลักษณะที่นอกเหนือวัตถุประสงค์หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดต่างๆที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนบุคคล
4.13 บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ใช้บริการของ iCONS ในลักษณะที่เป็นการรบกวน แทรกแซง จำกัด ทำลาย ขโมย พยายามเข้าถึงระบบของเรา และ/หรือกระทำการอื่นใดโดยวิธีการที่นอกเหนือไปจากการบริการและคำแนะนำที่เราให้ไว้ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
4.14 บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ใช้บริการของ iCONS ในลักษณะที่เป็นการรบกวน แทรกแซง จำกัด ทำลาย ขโมย พยายามเข้าถึงกิจกรรมหรือข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกอื่น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
4.15 บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ใช้บริการของ iCONS ในลักษณะที่เป็นการสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่ความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียง บริการ คุณภาพของการให้บริการ และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดของเราหรือของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
4.16 บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ใช้บริการของเราในลักษณะที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือของบุคคลอื่นใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
4.17 บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ใช้บริการของเราในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ใดๆโดยมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
4.18 บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ใช้บริการของเราในการส่งอีเมล์ลูกโซ่หรืออีเมล์ขยะ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
4.19 บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้นำข้อมูลออกจากระบบโดยไม่ผ่านช่องทางที่เรากำหนดและอนุญาตไว้
4.20 บริษัทฯ มีสิทธิและหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล จำนวนหมายเลขโทรศัพท์ที่เข้าใช้งานระบบด้วย OTP ให้อยู่ในเงื่อนไขและไม่ส่งผลเสียหายต่อบริษัทฯ
4.21 บริษัทฯ มีสิทธิและหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล รวมถึงการระงับการใช้งานชั่วคราวและถาวร หากตรวจสอบพบว่าท่านมีพฤติการณ์การนำข้อมูลออกจากระบบผิดปกติ และมีความเสี่ยงที่จะละเมิดสิทธิและเป็นภัยต่อบริษัทฯ
4.22 บริษัทฯ มีสิทธิ์ระงับบัญชีผู้ใช้งานชั่วคราว หากตรวจสอบพบความผิดปกติในการใช้งาน อาทิ พยายามสุ่มรหัสผ่านที่ไม่ถูกต้อง พยายามใส่ข้อมูลที่มีผลเสียต่อระบบ เป็นต้น ระยะเวลาการระงับการใช้งานชั่วคราวนี้ขึ้นอยู่กับกรณีที่เกิดเหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด หลังจากที่บริษัทฯ ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วและสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติบริษัทฯ จะคืนบัญชีผู้ใช้งานแก่ท่านทันที บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4.23 สมาชิกมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล รหัสผ่าน ตามช่องทางที่กำหนดไว้
4.24 สมาชิกมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงการเข้าถึงข้อมูลและระบบต่างๆ ตามเงื่อนไขการบริการที่กำหนดไว้
4.25 สมาชิกมีสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบที่สามารถตรวจสอบวัน เวลาและ IP Address ในการเข้าใช้งานภายใต้บัญชีผู้ใช้ของตน
4.26 สมาชิกผู้มีอำนาจมีสิทธิ์ระงับหมายเลขโทรศัพท์เข้าใช้งานระบบ กรณีเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์นั้นพ้นสภาพพนักงานของบริษัทสมาชิก หรือเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์นั้นย้ายหน่วยงาน หรือ เจ้าของหมายเลขโทรศัพท์นั้นเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบ ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้
5. ระบบซอฟต์แวร์ในการให้บริการของ iCONS
สมาชิกรับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ซอฟต์แวร์ต่างๆของเราที่จัดบริการให้กับสมาชิกใน www.icons.co.th ถือเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางธุรกิจหรือในเชิงพาณิชย์ เป็นข้อมูลที่เป็นความลับ และเป็นสิ่งได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ สมาชิกจึงตกลงที่จะใช้บริการตามกฎระเบียบและภายในวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้เท่านั้น โดยจะไม่สร้างความเสียหายหรือกระทำละเมิดสิทธิใดที่เรามีอยู่ในซอฟต์แวร์โดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม นอกจากนี้ สมาชิกขอยอมรับข้อกำหนดสำหรับการใช้บริการซอฟต์แวร์ของเรา ดังต่อไปนี้
5.1 ซอฟต์แวร์ในบริการของเราอาจมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ดาวน์โหลด อัพเกรด อัพเดท เพิ่มฟังก์ชั่น ลดฟังก์ชั่น ปรับการตั้งค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาเพื่อทำให้การใช้งานของสมาชิกมีความปลอดภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเหมาะสมมากขึ้น
5.2 การอนุญาตให้สิทธิใช้ซอฟต์แวร์ในการบริการของเรานั้นเป็นการซอฟต์แวร์ที่ผูกไปกับการรับบริการของแต่ละสมาชิก ไม่สามารถโอนได้ และไม่ได้เป็นเอกสิทธิแก่สมาชิกคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้ใช้ประโยชน์ตามข้อกำหนดที่เราวางไว้เท่านั้น เว้นแต่จะมีการระบุเป็นอย่างอื่น
5.3 หากมีการระงับการให้บริการกับสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม การอนุญาตให้สิทธิใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวนี้จะถือเป็นอันระงับลงทันทีเช่นกัน
5.4 กรณีที่สมาชิกได้รับการอนุญาตให้สิทธิใช้ซอฟต์แวร์ส่วนหนึ่งส่วนใดเพิ่มเติมจากกรณีปกติ โดยไม่เสียค่าตอบแทน(ยังไม่เป็นสมาชิก) การอนุญาตดังกล่าวย่อมถือเป็นการให้สิทธิใช้เพียงชั่วคราวและเป็นการเฉพาะเท่านั้น ทางเราจึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าว ตลอดจนสามารถยุติการให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
5.5 เราอาจจะให้สมาชิกใช้บริการซอฟแวร์ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานในระดับสูงขึ้น โดยเสียค่าตอบแทน ทั้งนี้ สมาชิกสามารถเลือกใช้บริการดังกล่าวหรือไม่ก็ได้
5.6 เราไม่อนุญาตให้สมาชิกทำการพัฒนาต่อยอดซอฟต์แวร์ ดำเนินกระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับ (Backward Engineering) ถอดรหัส หรือพยายามแยกซอร์สโค้ด (Source Code) ของเราได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้าเสียก่อน
6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
6.1 บริษัทฯ ให้ความสำคัญแก่ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของบริษัทฯ เป็นลำดับแรก
6.2 บริษัทฯ สัญญาว่าจะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ของบริษัทฯ ตาม นโยบายของ iCONS ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
6.3 บริษัทฯ สัญญาที่จะใช้ความระมัดระวังและความใส่ใจอย่างสูงสุดเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยของบริษัทฯ เพื่อให้มีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้ ทั้งหมด
7. ข้อจำกัด
ผู้ใช้บริการจะต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้เมื่อใช้บริการฯ
7.1 กิจกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมาย คำพิพากษา มติหรือคำสั่งศาล หรือมาตรการทางปกครองที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
7.2 กิจกรรมที่อาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
7.3 กิจกรรมที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร ชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัว และสิทธิอื่นๆ ทั้งหมดของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอกที่มีการมอบให้ตามกฎหมายหรือตามสัญญา
7.4 กิจกรรมอื่นๆ ที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่เหมาะสม
8. การแก้ไขข้อกำหนด
บริษัทฯ อาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติม เมื่อบริษัทฯ เห็นว่ามีความจำเป็น โดยไม่ต้องให้คำบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ผู้ใช้ การแก้ไขจะมีผลบังคับเมื่อมีการประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไข หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมที่แก้ไขไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมภายในเว็บไซต์ที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินงาน การที่ผู้ใช้ใช้บริการฯ ต่อไป ถือว่าผู้ใช้ได้ให้การยอมรับที่มีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้ต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไขแล้ว หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมที่แก้ไขแล้ว ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ เป็นประจำระหว่างการใช้บริการฯ เนื่องจากอาจไม่มีการแจ้งเตือนแยกต่างหากเกี่ยวกับการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ดังกล่าว
9. ความรับผิดชอบของผู้ใช้งาน
9.1 ผู้ใช้กระทำผิดอื่นใด หรือ นำไปแอบอ้าง หรือ ผิดเงื่อนไขข้อตกลง ผู้ใช้งานจะต้องรับผิดชอบผลของการกระทำของท่านเอง
9.2 บริษัทฯ อาจใช้มาตรการที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็นและเหมาะสมได้ หากบริษัทฯ รับทราบว่าผู้ใช้รายหนึ่งรายใดกำลังใช้บริการฯ ในทางที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบในการแก้ไขหรือป้องกันการฝ่าฝืนดังกล่าวต่อผู้ใช้หรือบุคคลอื่นๆ
9.3 ในกรณีที่เกิดความสูญเสีย/ความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือบริษัทฯ ถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงค่าทนายความ) ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงกรณีที่มีบุคคลภายนอกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทฯ) อันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้ฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ในขณะที่ใช้บริการฯ ผู้ใช้จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทฯ ทันทีที่บริษัทฯ ร้องขอ
10. การยกเว้นความรับผิดชอบของบริษัท
10.1 บริษัทฯ ไม่รับประกันไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายว่า บริการฯ (ซึ่งรวมถึงเนื้อหาฯ) จะปราศจากข้อบกพร่องตามจริงหรือตามกฎหมาย (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เสถียรภาพ การไว้วางใจได้ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ การมีประสิทธิผล ความเหมาะสมในการใช้เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ ข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด จุดบกพร่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัย (bug) หรือการละเมิดสิทธิต่างๆ) และบริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบในการที่จะต้องจัดหาบริการฯ ที่ไม่มีข้อบกพร่องดังกล่าว
10.2 บริษัทฯ ไม่ต้องคืนเงินค่าสมาชิกและไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้อันเกี่ยวกับการใช้บริการฯ ผิดที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไข
10.3 บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดจากสมาชิกตกลงกับบุคคลอื่นๆ ใด เนื่องจากทางบริษัทฯ เป็นเพียงบริษัทที่ให้บริการด้านฐานข้อมูลเท่านั้น การติดต่อหรือการเจรจาการค้าหรือการทำสัญญาใดๆ เกิดขึ้นจากสมาชิกกับบุคคลหรือหน่วยงานนั้นๆ ทางบริษัทฯ มิได้เข้าไปข้องเกี่ยวแต่ประการใด
10.4 บริษัทฯ ไม่ต้องคืนเงินค่าสมาชิกและไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่เกิดขึ้นกับสมาชิกกรณีสมาชิกไม่ได้เข้าใช้บริการตามระยะเวลาที่กำหนดด้วยเหตุแห่งตน เว้นแต่ว่าเป็นเหตุดังกล่าวที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องของบริษัทฯ ที่ส่งผลโดยรวมแก่สมาชิกทั้งหมด และเหตุดังกล่าวนั้นต้องไม่อยู่ในเงือนไขการให้บริการด้วย
11. การตัดสิทธิการเป็นสมาชิก
สมาชิกรับทราบและยอมรับว่า iCONS มีสิทธิที่จะบอกเลิกหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกการใช้งานของท่านได้ทันที หากพบพฤติการณ์หรือสงสัยหรือมีเหตุให้เชื่อว่าท่านละเมิดเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ iCONS จะหยุดให้บริการทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมไปถึงการลบข้อมูลและไฟล์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่างที่ท่านเป็นสมาชิกหรือปิดกั้นการเข้าถึงไฟล์หรือบริการนั้นๆ และท่านตกลงให้ iCONS กระทำได้โดยมิต้องรับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลที่สาม
12. ลิขสิทธิ์
ทางบริษัทขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า ข้อมูล ภาพ เสียง เนื้อหาและระบบซอฟต์แวร์ทั้งหมด ภายในเว็บไซต์ www.icons.co.th ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท อินฟอร์เมชั่น คอนสตรัคชั่น จำกัด ตามกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา บริษัทฯขอสงวนสิทธิ ห้ามบุคคลหรือองค์กรใด คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่สู่สาธารณะ โดยมิได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
13. การยอมรับข้อตกลง
การเชื่อมต่อมายังเว็บไซต์ www.icons.co.th ถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งานฉบับนี้แล้ว
14. เกี่ยวกับข้อกำหนดในเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความส่วนบุคคล
14.1 เราสามารถทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมข้อกำหนดของเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือนโยบายดังกล่าว สมาชิกตกลงยินยอมให้ข้อกำหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับล่าสุดนั้นมีผลผูกพันเป็นข้อตกลงระหว่างเรากับสมาชิกด้วยเช่นกัน โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้สมาชิกทราบล่วงหน้า ดังนั้น สมาชิกตกลงจะทบทวนข้อกำหนดของเราอย่างถี่ถ้วนและสม่ำเสมอ หากสมาชิกไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวได้ สมาชิกจะต้องหยุดใช้บริการของเราทันที
14.2 กรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดฉบับนี้กับข้อกำหนดที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ถือว่าข้อกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมฉบับล่าสุดมีผลบังคับใช้
14.3 กรณีที่สมาชิกไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนบุคคล และทางเรายังไม่ได้ดำเนินการใดๆกับสมาชิก ย่อมไม่ถือว่าเราสละสิทธิในการดำเนินการและบังคับให้เป็นไปตามข้อกำหนดแต่อย่างใด
14.4 กรณีที่มีข้อความส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดตกเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับได้ ข้อความดังกล่าวย่อมไม่ส่งผลกระทบกับข้อความส่วนอื่นและข้อกำหนดอื่นในเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนบุคคลแต่อย่างใด
14.5 เงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายส่วนบุคคลจัดทำขึ้นตามบทบัญญัติกฎหมายแห่งราชอาณาไทยและให้อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย ในกรณีพิพาทเกี่ยวกับเงื่อนไขและนโยบายดังกล่าว เราและสมาชิกตกลงให้นำข้อพิพาทนั้นขึ้นสู่กระบวนการพิจารณาพิพากษาของศาลไทยเท่านั้น
15. กฏหมายที่ใช้บังคับ
การใช้เว็บไซต์นี้หรือการตีความข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย
ฉบับที่ 4
ปรับปรุงเมื่อ วันที่ 14 ตุลาคม 2565