info@icons.co.th 02 810 8892-6 44.210.21.70

#แจ้งต้องการหาผู้รับเหมา ต้องการหาผู้รับเหมา ไซท์งานก่อสร้างอาคารสูง 8 ชั้น - 30 ชั้น
คุณสมบัติ
1. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
2. มีประสบการณ์และทำงานได้มาตรฐาน
3. มีบุคคลากรและเครื่องจักรเพียงพอและมีมาตรฐาน
4. สามารถรับผิดชอบผลงานตามระยะเวลาที่ตกลง และสามารถส่งมอบงานได้ตามแผน

สนใจติดต่อ 02 810 8892-6

ประกาศเมื่อวันที่ 11 May 2022

ช่องยูทูปของ iCONS