info@icons.co.th 02 810 8892-6 35.172.111.71

กางแผนขยายสนามบินสุวรรณภูมิ 6 หมื่นล้าน“อนุทิน” คุมบังเหียน

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

กางแผนขยายสนามบินสุวรรณภูมิ 6 หมื่นล้านบาท สร้างเทอร์มินัล2-ขยายอาคารผู้โดยสารฝั่งตะวันออก -ตะวันตก ผู้โดยสารได้ รับการบินฟื้นหลังโควิดในปี66 “อนุทิน” กุมบังเหียนเอง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง การเพิ่มขีดความสามารถอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 15 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม โดยมี นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมประชุม สรุปผลการประชุมดังนี้

1. ที่ประชุมรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และประธานคณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นรองประธานกรรมการ และมีสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นฝ่ายเลขานุการฯ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ - พิจารณาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของอาคารผู้โดยสาร ทสภ. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับการให้บริการผู้โดยสารภายใต้วิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลให้แล้วเสร็จโดยเร็ว - ให้มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยปฏิบัติงานและให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลได้ตามความจำเป็น - รายงานผลการดำเนินงานให้นายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะ - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบอนุทิน ชาญวีรกูล

2. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการพัฒนา ทสภ. โดยก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารด้านทิศตะวันออก (East Expansion) ทิศตะวันตก (West Expansion) และทิศเหนือ (North Expansion) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ ทสภ. ให้รองรับผู้โดยสารได้ 120 ล้านคนต่อปี มูลค่าการลงทุนกว่า 6 หมื่นล้านบาท โดยจากการคาดการณ์ของ IATA มีความเห็นว่า ปริมาณผู้โดยสารของ ทสภ. จะกลับมาเท่ากับปี 2562 (ประมาณ 65 ล้านคน) อีกครั้งในปี 2566 การพัฒนา ทสภ. ก่อสร้างส่วนต่อขยายฯ จะทำให้ลดความแออัดและเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับผู้โดยสารได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยปัจจุบัน ทสภ. อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1 : SAT-1) และการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะทำให้ ทสภ. เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจากปัจจุบัน 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี

ทั้งนี้ การก่อสร้าง East Expansion มีขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารภายในประเทศ 15 ล้านคนต่อปี วงเงินงบประมาณ 7,830 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 29 เดือน พื้นที่ 66,000 ตร.ม. และมีสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ เคาเตอร์เช็คอิน 108 เคาเตอร์ สายพานรับกระเป๋า 6 ชุด ช่องตรวจค้น 9 ช่อง การก่อสร้าง West Expansion มีขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศ 15 ล้านคนต่อปี วงเงินงบประมาณ 7,830 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 29 เดือน พื้นที่ 66,000 ตร.ม. เคาเตอร์เช็คอิน 108 เคาเตอร์ สายพานรับกระเป๋า 6 ชุด ช่องตรวจค้น 9 ช่อง ช่องตรวจคนเข้าเมือง ขาออก 34 ช่อง ขาเข้า 56 ช่องสนามบินสุวรรณภูมิ

การก่อสร้าง North Expansion รองรับผู้โดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศ 30 ล้านคนต่อปี วงเงินงบประมาณ 41,260 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 25 เดือน พื้นที่ 348,000 ตร.ม. และมีสิ่งอำนวยความสะดวก อาคารจอดรถ 3,000 คันหลุมจอดประชิดอาคาร 14 หลุมจอด สายพานรับกระเป๋า 17 ชุด ช่องตรวจค้น 49 ช่อง ช่องตรวจคนเข้าเมือง ขาเข้า 82 ช่อง ขาออก 66 ช่อง รถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover : APM) ทั้ง Airside และ Landside รวมทั้งมีพื้นที่ถนนรองรับรถหน้าอาคารผู้โดยสาร (Curb Side) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผย ที่ประชุมมีมติให้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารทั้ง 3 แห่ง วงเงินประมาณ 5.7 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย โครงการพัฒนาส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ (North Expansion) ซึ่งก่อนหน้านี้เรียกกันว่า เทอร์มินอล 2 วงเงินประมาณ 4.2 หมื่นล้านบาท โครงการพัฒนาส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารแห่งที่ 1 ด้านทิศตะวันตก (West Wings) และตะวันออก (East Wings) วงเงินรวมประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท เพื่อรองรับการเดินทางของผู้โดยสาร ซึ่งทาง ทอท. พร้อมลงทุนทั้ง การก่อสร้างอาคารทั้ง 3 แห่ง จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของ ทสภ. จากปัจจุบันอยู่ที่ 45 ล้านคนต่อปี เป็น 120 ล้านคนต่อปี แบ่งเป็น อาคารผู้โดยสารปัจจุบัน รองรับได้ 45 ล้านคนต่อปี, อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT 1) อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดบริการปี 65 รับได้ 15 ล้านคนต่อปี North Expansion รับได้ 30 ล้านคนต่อปี, West Wings รับได้ 15 ล้านคนต่อปี และ East Wings รับได้ 15 ล้านคนต่อปี ถือเป็นผลดีต่อการเพิ่มศักยภาพ และสอดรับกับแผนพัฒนา ทสภ. ที่เวลานี้อยู่ระหว่างก่อสร้างทางวิ่ง (รันเวย์) เส้นที่ 3 เมื่อแล้วเสร็จจะทำให้ ทสภ. รองรับเที่ยวบินได้เพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 68 เที่ยวบินต่อชั่วโมง(ชม.) เป็น 90 เที่ยวบินต่อชม. และรองรับผู้โดยสารได้เป็น 90 ล้านคนต่อปี อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงคมนาคมที่จะพัฒนาให้ท่าอากาศยานของไทยรองรับผู้โดยสารได้ 150 ล้านคนต่อปีด้วย หากไม่สร้างอาคาร 3 ส่วนพร้อมกันทั้ง North Expansion, West Wings และ East Wings จะทำให้ประเทศเสียโอกาส เพราะรายได้ของประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดจากการท่องเที่ยว โดย 80% เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางทางอากาศ ดังนั้นถ้าสามารถพัฒนาให้รองรับนักท่องเที่ยวได้มากเท่าใด ก็จะทำให้ประเทศชาติมีโอกาสรับรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งวันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายอนุทิน ได้ยืนยันแล้วว่ากำลังจัดหาวัคซีนมาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยจะเริ่มฉีดเข็มแรกในปีนี้ ขณะเดียวกันทั่วโลกก็กำลังจัดหาวัคซีนเช่นกัน ดังนั้นคิดว่าในปี 65 จะควบคุมการแพร่ระบาดฯ ได้ และการเดินทางทางอากาศจะกลับมาปกติ ทั้งนี้มติการประชุมจบลงด้วยดี สภาพัฒน์ไม่ได้ขัดข้อง แต่ขอให้ทบทวนผลการศึกษาแนวทางการพัฒนา ทสภ. ให้ชัดเจน พร้อมทั้งนำมติที่ประชุมสอบถามไปยังสำนักงานการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ไอเคโอ) และสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (ไออาตา) ด้วย ทั้งนี้ได้มอบให้ ทอท. ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน จากนั้นในเดือน มี.ค.64 จะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) หากเห็นชอบ ทอท. จะไปดำเนินการในขั้นตอนการประกวดราคา(ประมูล) หาผู้รับจ้างก่อสร้าง คาดว่าจะได้เอกชนผู้รับจ้างประมาณเดือน ก.ย.64 โดย North Expansion ก่อสร้าง 24 เดือน แล้วเสร็จเดือน ก.ย.66 ขณะที่ West & East Wings ก่อสร้าง 28 เดือน แล้วเสร็จเดือน ม.ค.67

15/1/2564  ฐานเศรษฐกิจ (15 มกราคม 2564)

Our Sponsors