info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.229.124.74

ทช.ตัดถนนสายง2-ง3 ผังเมืองมุกดาหารหนุน “SEZ “

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

ทางหลวงชนบท(ทช.) สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน SEZ ผุดถนนสาย ง2 และ ง3 ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร คาดก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2565

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เริ่มเข้าพื้นที่ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสาย ง2 และ ง3 ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร รองรับการขยายตัวของเมือง แก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมือง สนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน Special Economic Zone (SEZ) สอดรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหาร เป็นเมืองแห่งการค้าและการท่องเที่ยวที่มีพรมแดนติดเขตแดนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีจุดผ่านแดนบริเวณมิตรภาพไทย - ลาว ทำให้มีการขยายตัวของชุมชนอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านงานทาง ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงคมนาคมและการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ทั้งด้านการค้า การท่องเที่ยว การรองรับการขยายตัวของเมือง และแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมือง

26/1/2564  ฐานเศรษฐกิจ (26 มกราคม 2564)

Youtube Channel