info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.215.79.204

SENA ทุ่ม 385 ล้าน เข้าเทคโอเวอร์ ภัทรนันท์ แอสเซท

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

วงการอสังหาฯ ขยับแรง บมจ.เสนาฯ ทุ่ม 385 ล้านบาท เข้าซื้อกิจการ ภัทรนันท์ แอสเซท คว้าโครงการคอนโดฯ Hype Sathorn-Thonburi ย่านเจริญนคร เข้าพอร์ตอีก 1 โครงการ

วานนี้ (7 ตุลาคม) - บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ทำรายงานแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ภัทรนันท์ แอสเซท จำกัด (“บจก. ภัทรนันท์”) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการพิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขในการเข้าลงทุน รวมถึงการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และ/หรือสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องการลงทุนดังกล่าว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่23/2564 เมื่อวันที่7 ตุลาคม 2564 ได้พิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขในการลงทุน และมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนใน บริษัทภัทรนันท์ แอสเซท จำกัด (“บจก. ภัทรนันท์”) ในสัดส่วนร้อยละ 100ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ บจก. ภัทรนันท์ ในมูลค่าเงินลงทุนรวม 385,000,000 บาท

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อต่อยอดและสนับสนุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้้ บจก. ภัทรนันท์ ประกอบกิจการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ในรูปแบบคอนโดมิเนียม Low-rise จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ HypeSathorn-Thonburi ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ อนึ่ง โดยผลสำเร็จของการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว จะทำให้บจก.ภัทรนันท์มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

สำหรับโครงการ HypeSathorn-Thonburi เปิดตัวเมื่อปี 2561 โดยผู้พัฒนา บริษัท ภัทรนันท์ แอสเซท จำกัด ตั้งอยู่ในเขต คลองสาน ถ.เจริญนคร ใกล้สาทร โดยรูปแบบเป็นคอนโด Low Rise 8 ชั้น 5 อาคาร 914 ยูนิต บนที่ดินประมาณ 7-0-53 ไร่ มีการเริ่มก่อสร้าง ในช่วงปี 2562 ขณะปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดการได้มาซึ่งโครงการดังกล่าว จะช่วยผลักดันด้านยอดขายและรายได้ของ บมจ.เสนา ในอนาคต

8/10/2564  ฐานเศรษฐกิจ (8 ตุลาคม 2564)

Our Sponsors