info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.233.217.106

งบมอเตอร์เวย์บาน สาย โคราช เพิ่มนับพันล้าน

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องการปรับแบบโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางปะอิน-นครราชสีมา จำนวน 17 ตอน จากทั้งหมด 40 ตอนว่า ในการประชุมคณะทำงานฯ ล่าสุด ได้มีการพิจารณาและรายงานข้อเท็จจริงรวมถึงเหตุผลความจำเป็นในการปรับแบบของคณะกรรมการตรวจสอบฯ ภายหลังที่ได้ลงพื้นที่และดูรูปแบบจากการออกแบบของ ทล. พร้อมทั้งปรับปรุงตามสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน อีก4 ตอน ได้แก่

1.ตอนที่ 5 วงเงินเพิ่มขึ้น 159 ล้านบาท 2.ตอนที่ 6 วงเงินเพิ่มขึ้น 213 ล้านบาท 3.ตอนที่ 18กม.72+328.075-74+300 วงเงินเพิ่มขึ้น 284 ล้านบาท และ4.ตอนที่ 19 กม. 74+300-77+000 วงเงินเพิ่มขึ้น 656 ล้านบาท

ทั้งนี้ จากการประเมินทั้ง 17 ตอน ที่มีการปรับแบบนั้น คาดว่างบประมาณที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่คาดการณ์ไว้เบื้องต้นที่ 6,818 ล้านบาท แต่จะต้องรอสรุปรายละเอียดอีกครั้ง ในส่วนของการพิจารณา 4 ตอนดังกล่าวข้างต้นนั้น ในที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ว่ารูปแบบที่ ทล. ได้ดำเนินการแก้ไขปรับแบบนั้น เป็นไปตามหลักวิศวกรรมและความเหมาะสม โดยพิจารณาใน 4 เหตุผล ได้แก่

1.สภาพข้อเท็จจริงที่เปลี่ยนไป หลังจากการออกแบบของ ทล. เมื่อปี 2551 ที่ผ่านมา 2.การปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักทางธรณีวิทยาและวิศวกรรม 3.การปรับปรุงตามแนวเส้นทางมอเตอร์เวย์ผ่านพื้นที่ของหน่วยงานอื่น อาทิ กรมชลประทาน และ 4.การปรับปรุง เพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชน โดยอีก 10 ตอนที่เหลือนั้นคณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้เสนอมายัง ทล. แล้ว3 ตอน ขณะที่อีก 7 ตอน คาดว่า คณะกรรมการตรวจสอบฯ จะตรวจสอบแล้วเสร็จ ภายใน ก.พ. 2564จากนั้นจะสรุปรายละเอียดและแนวทาง พร้อมทั้งแนวปฏิบัติ ส่งมายังกระทรวงคมนาคมพิจารณาภายในต้น มี.ค. 2564 รวมถึงคาดว่าจะเสนอให้ที่ประชุม ครม. พิจารณาอนุมัติงบประมาณที่เพิ่มขึ้นภายในปลาย มี.ค.นี้

ทั้งนี้ สำหรับการตรวจสอบฯนั้นขณะนี้แล้วเสร็จ 10 ตอน โดยได้มีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาและสรุปแล้ว 7 ตอน คิดเป็นวงเงินที่เพิ่มขึ้นจากการปรับแบบประมาณ1,625 ล้าน ที่ประกอบด้วย ตอนที่ 14 ช่วง กม.53+000 ถึง กม.65+300 อยู่ในพื้นที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (ไม่มีการปรับเพิ่มวงเงิน, ตอนที่ 17 ช่วง กม.71+250 ถึง กม.72+328.075 วงเงินเพิ่มขึ้น22 ล้านบาท อยู่ในพื้นที่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ก่อนถึงบริเวณ TPI, ตอนที่ 34 ช่วงทางยกระดับผ่านเรือนจำกลางคลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา วงเงินเพิ่มขึ้น291 ล้านบาท

ส่วนของตอนที่ 34 นั้น เบื้องต้นประเมินว่าจะมีการประกวดราคาใหม่ โดยจะต้องมีการก่อสร้างอุโมงค์ครอบมอเตอร์เวย์ เนื่องจากบริเวณดังกล่าว ผ่านเรือนจำคลองบางไผ่ ซึ่งกระบวนการในการดำเนินการนั้น จะต้องมีการเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่ออนุมัติงบประมาณที่เพิ่มขึ้น

ในส่วนของความคืบหน้าโครงการการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and Maintenance : O&M) มอเตอร์เวย์ สายบางปะอิน-นครราชสีมานั้นทาง ทล. ก็คาดว่าจะสามารถลงนามกับกิจกรรมร่วมค้าบีจีเอสอาร์ผู้ชนะการประมูล หลังจากที่เสนอ ครม. อนุมัติงบประมาณที่เพิ่มขึ้นประมาณ 1-2 เดือน

17/2/2564  แนวหน้า (17 กุมภาพันธ์ 2564)

Youtube Channel