info@icons.co.th 02 810 8892-6 44.200.30.73

"ราช กรุ๊ป"ทุ่ม 1.56 พันล้านบาท เข้าถือหุ้น10% ใน PRINC รุกธุรกิจด้านบริการสุขภาพ

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

RATCH ผนึก PRINC ขยายฐานธุรกิจบริการสุขภาพทั่วประเทศ มองเทรนด์มีศักยภาพเติบโตระยะยาว ทั้งโอกาสจากสังคมผู้สูงอายุและนวตกรรมเชิงสุขภาพ

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATCH) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบมจ.พริ้นซิเพิล แคปิ ตอล (PRINC) ในสัดส่วน 10% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ PRINC แบ่งเป็น1.การลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของ PRINC จำนวน 346,233,682 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 9.09% ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ PRINC หลังจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ) ในราคาหุ้นละ 4.09 บาท 2.ซื้อหุ้นสามัญเดิมของ PRINC จากนางสาวสาธิตา วิทยากร จำนวน 34,623,369 หุ้น (คิดเป็นสัดส่วน 0.91% ของหุ้นที่ออกและชาระแล้วทั้งหมดของ PRINC หลังจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯ) ในราคาหุ้นละ 4.09 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,557,705,338.59 บาท โดยบริษัทจะเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องต่อไปอนึ่ง เดิม PRINC ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ต่อมาได้มีการซื้อกิจการที่ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และได้ปรับเปลี่ยนการประกอบธุรกิจหลักมาเป็นธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนและบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน

นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ RATCH กล่าวว่า ธุรกิจบริการสุขภาพในประเทศไทยมีศักยภาพการเติบโตอย่างมีนัยในระยะยาว จากสภาวะสังคมผู้สูงอายุ และพฤติกรรมความสนใจการดูแลสุขภาพของคนในสังคมที่มีเพิ่มขึ้น ซึ่งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ถือเป็นตัวเร่งการเติบโตที่สำคัญของทั้งห่วงโซ่มูลค่าของธุรกิจนี้ด้วย ไม่เพียงเฉพาะการบริการทางแพทย์และบริการส่งเสริมสุขภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ยา อาหารเสริม เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จนถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์และสุขภาพด้วยนอกจากนี้ บริษัทยังเห็นว่าโมเดลการลงทุนธุรกิจบริการสุขภาพมีความใกล้เคียงกับธุรกิจผลิตไฟฟ้า กล่าวคือ เป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้เวลาในการคืนทุน ที่สำคัญมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปซึ่งจะสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่สังคมและเศรษฐกิจในภาพรวม ทำให้เชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีความพร้อมในจัดการความเสี่ยงและบริหารผลตอบแทนการลงทุนได้อย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ"บริษัทมองว่าธุรกิจบริการสุขภาพมีศักยภาพการเติบโตอย่างมากในอนาคต แต่การเข้าไปลงทุนในธุรกิจนี้ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ จนเมื่อกลุ่ม PRINC ต้องการผู้ร่วมทุน จึงเป็นโอกาสที่ดีให้ RATCH ได้เข้าสู่ธุรกิจนี้อย่างจริงจัง ซึ่งทีมผู้บริหาร PRINC มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ โดยในช่วงเริ่มลงทุนขยายฐานธุรกิจด้านบริการสุขภาพนี้ RATCH กับ PRINC จะผนึกความแข็งแกร่งเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจของ PRINC ที่มุ่งเน้นสร้างฐานธุรกิจในตลาดเมืองรองทั่วประเทศเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพให้กับประชาชนด้วยการให้บริการและการจัดการต้นทุนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของบริษัทฯเช่นกัน บริษัทฯ เชื่อมั่นในแผนการเติบโตของ PRINC ว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายและนำพาความยั่งยืนมาสู่องค์กรและความร่วมมือเพิ่มเติมของทั้งสองบริษัทฯในอนาคต"นายกิจจา กล่าว

ด้านนายสาธิต วิทยากร กรรมการผู้จัดการ PRINC เปิดเผยว่า ความร่วมมือครั้งสำคัญยิ่งนี้จะนำไปสู่การขยายโรงพยาบาลตามเป้าในปี 2565 รวม 20 แห่งจากปัจจุบันมีจำนวน 11 แห่งใน 10 จังหวัด และมีแผนขยายเครือข่ายปฐมภูมิที่เป็นคลินิกบัตรทอง จากปัจจุบันเปิดดำเนินการ 13 แห่งให้ครอบคลุมทั้งประเทศ 100 แห่งในปี 65นอกจากนี้ทั้ง RATCH กับ PRINC มองทิศทางการเติบโตของธุรกิจสุขภาพโดยเฉพาะฝั่งผู้สูงอายุ ซึ่งยังถือว่ามีโอกาสทางธุรกิจอยู่อีกมาก พร้อมร่วมมือและการพัฒนาฝั่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งในเชิงสุขภาพ พลังงานสะอาดและด้านอื่นๆเป็นตามปณิธานของ PRINC การพัฒนาคนให้มีจิตใจของความเป็นผู้ให้ เพื่อสร้างการเติบโตไปพร้อมกับการดูแลสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน"ก่อนหน้านี้ทาง RATCH เข้ามาศึกษาธุรกิจของ PRINC ต่อเนื่อง จนเชื่อมั่นว่าเราสามารถบริหารโรงพยาบาล โดยใช้โมเดล Shared Services ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญเรามีทีมแพทย์ บุคลากร และทีมผู้บริหารที่มีศักยภาพในการขยายตัวของธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจสุขภาพอื่นๆ ในอนาคตเราเชื่อมั่นว่า PRINC สามารถดูแลรักษาคนไข้ควบคู่กับการสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน (Creating Shared Value) ในทุกพื้นที่ที่โรงพยาบาลตั้งอยู่และคาดหวังว่า RATCH จะช่วยผลักดันให้บรรลุเป้าหมายในการมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้าน Digital Platform ทางการแพทย์เพื่อสร้างประสบการณ์และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนไทยโดยเฉพาะเมืองรอง ให้มีโอกาสได้เข้าถึงระบบสาธารณสุขที่ดี"นายสาธิต กล่าว

24/5/2564  ฐานเศรษฐกิจ (24 พฤษภาคม 2564)

Youtube Channel