info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.208.186.139

ทางหลวงชนบท ต่อ 3 โครงข่ายถนนเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

“ทางหลวงชนบท” เปิด 3 โครงการต่อเติมโครงข่ายถนน “เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน” เชื่อม “มุกดาหาร-เชียงราย-พะเยา-นครพนม” คาดปี 64 คลอด 2 โครงการดำเนินการก่อน ส่วนปี 65 จ่ออีก 1 โครงการ

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ทช.ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจชายแดน (Special Economic Zone : SEZ) อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง แก้ไขปัญหาการจราจร ส่งเสริมทั้งด้านการค้า การท่องเที่ยว การขนส่งระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

ทำแล้ว 18 โครงการ

โดยที่ผ่านมามีโครงการที่ ทช.ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ จำนวน 18 โครงการ รวมระยะทาง 195.617 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างทางต่างระดับ อีกจำนวน 1 แห่ง ประกอบไปด้วยในพื้นที่จังหวัดตาก สระแก้ว ตราด หนองคาย นครพนม สงขลา และเชียงราย ซึ่งขณะนี้ ทช.ยังมีโครงการสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน หรือ SEZ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกจำนวน 1 โครงการ

คือ โครงการก่อสร้างถนนสาย ง2 และ ง3 ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระยะทางรวม 7.535 กิโลเมตร ปัจจุบันการก่อสร้างมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 67 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานในส่วนของผิวจราจร งานทางเท้า และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 และจะเปิดใช้ในช่วงต้นปี 2565

เตรียมอีก 3 โครงการสานปี 64-65

นอกจากนี้ ทช.ยังมีโครงการที่จะเตรียมดำเนินการก่อสร้างอีกจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย มห.3019 แยก ทล.212-บางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ตอนที่ 1) ระยะทางรวม 14.211 กิโลเมตร และ 2.โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1012-บ้านกิ่วแก้ว อำเภอเทิง, จุน จังหวัดเชียงราย, พะเยา ระยะทางรวม 43.709 กิโลเมตร

โดยขณะนี้ทั้ง 2 โครงการอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2564 รวมทั้งยังมีโครงการถนนสายเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยาน-ศูนย์กลางการค้าส่งชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3-ทล.212 อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระยะทาง 23.102 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

อย่างไรก็ตาม ในปี 2566-2571 ทช.ยังมีแผนที่จะเตรียมดำเนินการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน หรือ SEZ อย่างต่อเนื่อง รวมระยะทาง 139.023 กิโลเมตร พร้อมโครงการก่อสร้างทางต่างระดับ จำนวน 2 แห่ง อีกด้วย

1/6/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (1 มิถุนายน 2564)

Our Sponsors