info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.208.186.139

กรมทางหลวง อัพเดตขยานถนน 4 เลน “บ้านแพง-ท่าอุเทน” คืบหน้า 70%

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

กรมทางหลวงอัพเดตขยานถนน 4 เลน “บ้านแพง-ท่าอุเทน” จังหวัดนครพนม คืบหน้า 70%

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 กรมทางหลวงขยายถนน 4 เลน อ.บ้านแพง–อ.ท่าอุเทน นครพนม ช่วยสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษและส่งเสริมการค้าชายแดน คืบหน้า 70% คาดแล้วเสร็จพฤษภาคม 2565

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ทล.โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน ตอน ต.พะทาย – อ.ท่าอุเทน ระยะทาง 30.48 กิโลเมตร ในพื้นที่ อ.ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เพื่อรองรับปริมาณการจราจรทางหลวงสายหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง และสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาทางหลวงเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทางหลวงหมายเลข 212 (สายหนองคาย-อุบลราชธานี) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาทางหลวงตามความต้องการของท้องถิ่น ปัจจุบันมีปริมาณการจราจรที่หนาแน่น

ทางหลวงสายนี้เป็นเส้นทางหลักเชื่อมระหว่าง อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน ตอน พ.พะทาย – อ.ท่าอุเทน และเป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 2032 (ท่าดอกแก้ว-ศรีสงคราม) ไปยังจังหวัดสกลนคร เพื่อไปยังจังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเดินทางต่อไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

กรมทางหลวงจึงดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงสายดังกล่าวขึ้น มีจุดเริ่มต้นโครงการที่ กม.255+000 และสิ้นสุดที่ กม.284+910 โดยก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร ขยายคันทางจากเดิม 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร มีเกาะกลางแบบยก (Raise Median) พร้อมปลูกหญ้าบนเกาะกลาง

รวมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีต 10 แห่ง จุดกลับรถบนสะพาน 7 แห่ง และจุดกลับรถใต้สะพาน 7 แห่ง ก่อสร้างศาลาทางหลวงในบริเวณสองข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจำนวน 26 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง งบประมาณ 1,392 ล้านบาท ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าประมาณ 70% คาดว่าจะก่อสร้างจะแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่ง ลดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาในการเดินทาง รองรับความเจริญของชุมชนและปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต สนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

21/6/2564  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (21 มิถุนายน 2564)

Our Sponsors