info@icons.co.th 02 810 8892-6 18.208.186.139

มีเฮ ขยายถนน 4 เลน สาย อ.ท่าตูม - อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ รับขนส่งชายแดนไทย-กัมพูชา

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

ทล. ขยาย 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน อ.ท่าตูม - อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ แล้วเสร็จ วงเงิน 736 ล้านบาท เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมภาคอีสานตอนกลาง-ตอนล่าง รองรับขนส่งชายแดนไทย-กัมพูชา

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า กรมทางหลวงโดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 214 ตอน อ.ท่าตูม - อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ระยะทาง 21.7 กิโลเมตร งบประมาณ 736,912,000 บาท แล้วเสร็จ เบื้องต้นกรมทางหลวงเห็นถึงความสำคัญจึงดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวง ตอน อ.ท่าตูม - อ.จอมพระ ตั้งแต่ กม.142+684 - กม.164+436 รวมระยะทาง 21.7 กิโลเมตร เดิมจาก 2 ช่องจราจร เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร(ไป-กลับ) ผิวทาง Asphalt Concrete Surface กว้างช่องละ 3.50 เมตร พร้อมปรับปรุงเกาะกลาง มีผิวทางและไหล่ทางเป็น Asphaltic Concrete ไหล่ทางด้านในกว้าง 0.50 เมตร ส่วนไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

สำหรับทางหลวงหมายเลข 214 เป็นโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง - ตอนล่าง โดยเริ่มจากเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ผ่าน จังหวัดร้อยเอ็ด และสิ้นสุดที่ด่านพรมแดนช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ระยะทางตลอดสาย 264.66 กิโลเมตร ปัจจุบันประชาชนนิยมใช้เป็นเส้นทางการค้าชายแดนไทย - กัมพูชา ทำให้มีผู้ใช้เส้นทางสายนี้เพิ่มขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็ว เกิดปัญหาจราจรติดขัด ทำให้ผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง

ทั้งนี้โครงการแล้วเสร็จ ทำให้เกิดระบบทางหลวงที่ทันสมัย เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพกระจายความเจริญ และการพัฒนาสู่ภูมิภาค อีกทั้งระบบคมนาคมขนส่งทางถนนสามารถรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว รวมถึงเกิดประโยชน์แก่ผู้สัญจรในเส้นทาง ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการคมนาคมขนส่ง เพิ่มความสะดวกในการเดินทาง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมั่นคง

30/8/2564  ฐานเศรษฐกิจ (30 สิงหาคม 2564)

Our Sponsors