info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.233.217.106

ครม. เคาะขยายเตียง รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ เป็น 200 เตียง ในปี 69

Hospital News / ข่าวหมวดโรงพยาบาล

ครม.ไฟเขียว แผนอัตรากำลัง รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ จ.นราธิวาส เพิ่ม 467 อัตรา ขยายจาก 30 เตียง เป็น 200 เตียง ภายในปี 2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแผนอัตรากำลังโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569 จำนวน 467 อัตรา งบประมาณรวมทั้งสิ้น 152.78 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมเสนอ เพื่อเพิ่มอัตรากำลังของโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ให้สามารถรองรับการบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันมีอัตรากำลังจำนวน 62 อัตรา และมีผู้มารับบริการเฉลี่ยเดือนละ 3,000 คน

สำหรับแผนอัตรากำลังโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1.พัฒนาศักยภาพการตรวจรักษาให้มีความสะดวกรวดเร็วและสามารถตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเฉพาะทาง อันจะเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่มีมาตรฐานสากล รองรับการบริการผู้ป่วยทุกสิทธิ์ การรักษาและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกำหนดเป้าหมายในการขยายบริการจากโรงพยาบาลทุติยภูมิ (ขนาด F3) จำนวน 30 เตียง ในปีงบประมาณ 2565 เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิ (ขนาด M2) จำนวน 200 เตียง ในปีงบประมาณ 2569

2.รองรับการจัดการเรียนการสอนของคณะแพทย์ศาสตร์ ตามหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) ในปีการศึกษา 2568 ที่ให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 – ปีที่ 3 (ชั้นปรีคลินิก) ได้เรียนรู้กับผู้ป่วยจริงและรองรับการผลิตแพทย์ให้เต็มศักยภาพ โดยกำหนดเป้าหมายในการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2568 เพิ่มเป็นจำนวน 48 คน จากเดิมที่รับนักศึกษาจำนวน 36 คน ในปีการศึกษา 2562

น.ส.รัชดากล่าวว่า คลินิกแพทย์เฉพาะทางภายใต้แผนอัตรากำลังที่จะทยอยเปิดให้บริการประชาชนตามปีงบประมาณ มีดังนี้ 1.ปี 2566 เปิดบริการคลินิกแพทย์เฉพาะทาง 7 สาขา คือ คลินิกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกสูตินรีเวช คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ คลินิกอายุรกรรมโรคไต คลินิกต่อมไร้ท่อ และคลินิกอายุรกรรม 2.ปี 2567 เปิดคลินิกจักษุ 3.ปี 2568 เปิดคลินิกโสต คอ นาสิก และคลินิกศัลยกรรม 4.ปี 2569 เปิดคลินิกพยาธิวิทยา (นิติเวช) คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว และคลินิกกุมารเวช

21/6/2565  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (21 มิถุนายน 2565)

Youtube Channel