info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.236.225.157

ทางหลวงชนบท ขยายถนนสาย สน. 3005 สกลนคร เสร็จสมบูรณ์

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวงชนบท ขยายถนนพร้อมปรับบริเวณจุดเสี่ยงบนถนนสาย สน.3005 จ.สกลนคร รวมระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์) แขวงทางหลวงชนบทสกลนคร ดำเนินโครงการงานอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณจุดเสี่ยง กิจกรรมปรับปรุงคอขวดไหล่ทางถนนทางหลวงชนบทสาย สน.3005 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222-บ้านนาฮี อำเภอวานรนิวาส, คำตากล้า, อากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร บริเวณช่วง กม.ที่ 8+300-กม.ที่ 9+500, กม.ที่ 17+530-กม.ที่ 19+305 และ กม.ที่ 21+002-กม.ที่ 21+630 รวมระยะทางดำเนินการ 3.603 กิโลเมตร

ซึ่งได้ดำเนินการบูรณะพร้อมขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากเดิมรวมไหล่ทางกว้าง 6 เมตร เป็นช่องจราจรรวมไหล่ทางกว้าง 9 เมตร รวมถึงได้ติดตั้งป้ายจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยและไฟฟ้าแสงสว่าง ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน 13.10 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท เพิ่มความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง เนื่องจากเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกับ ทล.222 กับ ทล.2094 สามารถใช้เป็นเส้นทางลัดระหว่างอำเภอวานรนิวาส, คำตากล้า และอากาศอำนวย ทั้งยังเป็นการสนับสนุนการขนส่งพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ เช่น ข้าว ยางพารา ฯลฯ ช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

24/6/2565  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (24 มิถุนายน 2565)

Youtube Channel