info@icons.co.th 02 810 8892-6 3.233.217.106

กทม. เริ่มเดินหน้าเขื่อนคลองเปรมประชากร-บ้านมั่นคง

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

รองปลัดกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกรณีการสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรและโครงการบ้านมั่นคง

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายณรงค์ เรืองศรี รองปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่าเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 65 สำนักการระบายน้ำ ร่วมกับสำนักงานเขตดอนเมือง สถาบันพัฒนาชุมชน (พอช.) และกองทัพภาคที่ 1 ลงพื้นที่ชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้ เขตดอนเมือง เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจและกำหนดแผนงานก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากร และแผนการก่อสร้างบ้านมั่นคง

โดยกำหนดเริ่มตอกเข็มเขื่อนที่ชุมชนเปรมประชาสมบูรณ์ (ฝั่งตรงข้าม) ภายในวันที่ 15 ก.ค. 65 และจะเริ่มตอกเข็ม ณ ชุมชนหน้าท่าอากาศยานด้านใต้ ภายในวันที่ 1 ส.ค. 65 ส่วนการก่อสร้างบ้านมั่นคงจะเริ่มก่อสร้างประมาณช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครโดยสำนักการระบายน้ำดำเนินโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรตามแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ พัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย

โดยโครงการมีการออกแบบวางผังพื้นที่ริมคลองให้มีความสอดคล้องกันทั้ง 6 องค์ประกอบสำคัญในการพัฒนา ได้แก่ การพัฒนาที่อยู่อาศัย การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การจัดระบบสาธารณูปโภคและผังเมือง การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชุมชน พัฒนาจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน โครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 4 ช่วง

ได้แก่ ช่วงที่ 1 จากคลองบ้านใหม่ถึงหมู่บ้านแกรนด์คาแนล ความยาวประมาณ 580 เมตร (ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 2562) ช่วงที่ 2 จากหมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึงถนนสรงประภา ความยาวประมาณ 5,000 เมตร (ระยะเวลาก่อสร้าง 18 เดือน ดำเนินการปี 2564-2565) ช่วงที่ 3 จากถนนสรงประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ ความยาวประมาณ 10,000 เมตร (ระยะเวลาก่อสร้าง 24 เดือน ดำเนินการปี 2564-2566) และช่วงที่ 4 จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ ความยาวประมาณ 10,700 เมตร (ระยะเวลาก่อสร้าง 26 เดือน ดำเนินการปี 2563-2565)

หากการก่อสร้างแล้วเสร็จตลอดแนวคลองเปรมประชากร จะช่วยเพิ่มความลึกและความจุปริมาณน้ำในคลองมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการการสัญจรทางน้ำและการระบายน้ำในคลอง ช่วยให้สามารถป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ได้ทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ สำนักการระบายน้ำพร้อมติดตามการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสำนักงานเขตในพื้นที่จะเร่งสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในชุมชนให้เห็นความสำคัญของส่วนรวมและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการต่อไป

27/6/2565  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (27 มิถุนายน 2565)

Youtube Channel