พิษณุโลกลงทุน 3.2 พันล้าน พัฒนาระบบขนส่งเมืองคลุม3พื้นที่เศรษฐกิจ

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

สนข.สรุปแผนระบบขนส่งพิษณุโลก งบ 3.25 พันล้าน เคาะ 3 พื้นที่พัฒนาเชิงพาณิชย์ บขส.1-2 และโลตัสท่าทอง

นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญและจัดให้เมืองพิษณุโลก เป็น 1 ใน 6 เมืองหลักในภูมิภาค (เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา ภูเก็ต และหาดใหญ่)ที่จำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาการขนส่งและจราจรอย่างเร่งด่วนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย ปี 2558-2565 ของกระทรวงคมนาคม ที่กำหนดให้มีการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลัก จึงได้มอบหมายให้ สนข. ดำเนินการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก เพื่อพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้เกิดการเชื่อมต่อ และอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งจัดทำแผนแม่บทในการแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตเมืองพิษณุโลกให้มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งต้องสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาเมืองแห่งอนาคตของเมืองพิษณุโลก (พิษณุโลก 2020) ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ลดการใช้และนำเข้าพลัง งานจากต่างประเทศและแก้ไขปัญหาการจราจรได้อย่างยั่งยืน

สำหรับโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบระบบขนส่งสาธารณะ เมืองพิษณุโลก มีระยะเวลาในการดำเนินงานทั้งสิ้น 14 เดือน (ธันวาคม 2559-มีนาคม 2561) โดยที่ผ่านมา สนข. ได้มีการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาแล้ว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนมีนาคม 2560 จัดขึ้นเพื่อเป็นการแนะนำและชี้แจงรายละเอียดของการดำเนินโครงการ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน และครั้งที่ 2 เมื่อเดือนตุลาคม 2560 จัดขึ้นเพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลรายละเอียด แนวเส้นทาง ตำแหน่งสถานี รูปแบบระบบการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมกับเมืองพิษณุโลก รวมทั้งแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก ตลอดจนมีการลงพื้นที่จัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) จำนวน 2 ครั้ง ใน 4 พื้นที่ของเขตอำเภอเมืองพิษณุโลก

ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าระบบการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมกับเมืองพิษณุโลก ได้แก่ ระบบรถผสมผสาน Auto Tram, Artculated Bus, Regular Bus, Micro Bus และ VIP Bus รวมทั้งแผนแม่บทการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพิษณุโลก แบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ เงินลงทุนรวม 3,250 ล้านบาท ประกอบด้วย ระยะที่ 1 เปิดให้บริการ 6 เส้นทาง มีระยะทางรวม 83.5 กิโลเมตร และมีสถานีทั้งหมด 105 สถานี ใช้เงินลงทุน 2,607 ล้านบาท และในระยะที่ 2 จะเปิดให้บริการอีก 5 เส้นทาง มีระยะทางรวม 30.1 กิโลเมตร และมีสถานีทั้งหมดรวม 42 สถานี ใช้เงินลงทุน 643 ล้านบาท โดยมีแนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ในเชิงพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่งพิษณุโลกแห่งที่ 1 สถานีขนส่งพิษณุโลกแห่งที่ 2 และห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสท่าทอง

5/2/2561  ฐานเศรษฐกิจ (5 กุมภาพันธ์ 2561)

ผู้สนับสนุน