เวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 โรงไฟฟ้าวังน้อยฯ ฉลุย พร้อมนำความเห็นจัดทำ EIA

Power Plant News / ข่าวหมวดโรงไฟฟ้า

เวทีรับฟังความเห็นครั้งที่ 2 โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย (ทดแทนชุดที่ 1-2 ทุกภาคส่วนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและนำเสนอความคิดเห็นหลากหลายมุมมองต่อร่าง EIA มีประชาชนสนใจเข้าร่วมกว่า 526 คน กฟผ.-บริษัท ซีคอทพร้อมนำไปจัด EIA ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและผูู้มีส่วนได้เสีย

นายขรรชัย เกรียงไกรอุดม ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อมและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีคอท จำกัด เปิดเผยถึงการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 ต่อร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าวังน้อย (ทดแทนชุดที่ 1-2)กำลังผลิตติดตั้งสูงสุดประมาณ 1,470 เมกะวัตต์ โดยจะก่อสร้างในบริเวณพื้นที่ของโรงไฟฟ้าวังน้อยในปัจจุบัน เพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 1-2 ขนาดกำลังผลิตติดตั้งประมาณ 1,300 เมกะวัตต์ ซึ่งเดินเครื่องเป็นเวลากว่า 20 ปี ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองลำตาเสา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ที่มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 526 คนเมื่อวันที่ 10 ก.พ. ว่า บริษัทฯ จะนำความเห็นจากทุกภาคส่วนไปจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง

“ขอบคุณประชาชนทุกภาคส่วนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมเวทีรับฟัง และแสดงความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล รวมทั้งสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่” นายขรรชัยกล่าว

สำหรับความคิดเห็นของประชาชนที่ร่วมนำเสนอในเวที ส่วนใหญ่เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อห่วงกังวลต่อการดูแลด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพอากาศ ฝุ่นละออง รวมถึงน้ำที่โรงไฟฟ้านำไปใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าหรือน้ำที่ปล่อยออกสู่ชุมชน การควบคุมปริมาณน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในหน้าแล้ง ทั้งมาตรการป้องกันและแก้ไขให้ชัดเจน นอกจากนี้ อยากให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาจัดทำพื้นที่สีเขียวให้เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยให้แก่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนนำมาต่อยอดสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ อยากให้ กฟผ.พาผู้นำชุมชนไปศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าของ กฟผ.เพื่อต่อยอดสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตไฟฟ้าและมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของ กฟผ. อีกด้วย

ว่าที่ พันตรี อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวว่า ขอบคุณประชาชนทุกภาคส่วนที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในการนำไปจัดทำ EIA เพื่อให้มีความถูกต้องครบถ้วน ครอบคลุมทุกข้อห่วงกังวลอย่างแท้จริง

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และแสดงความคิดเห็นได้ที่ แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าวังน้อย : นายสานิตย์ กุศลไพศาล ที่อยู่ 32 หมู่ 4 ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 0-2436-8747 ต่อ 2040, 2041 (ช่วงเวลาทำการ) โทรสาร 0-2436-8749 อีเมล : sanit.k@egat.co.th และ บริษัท ซีคอท จำกัด : นางสาวจันทิมา ยะนิล ที่อยู่ 239 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ 0-2959-3600 ต่อ 412, 418 โทรสาร 0-2959-3535 อีเมล : eedmail@secot.co.th จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

11/2/2561  MGR Online (11 กุมภาพันธ์ 2561)

ผู้สนับสนุน