แอร์พอร์ตเรลลิงก์ วางแผนทำงาน ช่วง 2 ปีก่อนส่งต่อให้ผู้บริหาร 3 สนามบิน

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จ้างทริสคอร์ปอเรชั่น เป็นที่ปรึกษา กำหนดกรอบการทำงานและจัดทำแผนธุรกิจ ช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนส่งต่อให้เอกชน 3 สนามบิน และเตรียมตัวอัพเกรดไปเดินรถสายสีแดง พร้อมปรับปรุงระบบซ่อมบำรุง เพื่อเดินรถ 9 ขบวนให้มีประสิทธิภาพช่วง 2 ปีนี้

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร รองประธานกรรมการ ปฏิบัติหน้าที่ แทนประธานกรรมการ (บอร์ด) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เปิดเผยว่า ตามที่โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) ได้กำหนดให้เอกชนที่ชนะการประมูลรับโอนการจัดการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ไปด้วย ซึ่งคาดว่าจะได้เอกชนที่จะเข้าดำเนินงานโครงการฯ ภายในเดือนธันวาคมปีนี้ และจะใช้ระยะเวลาที่จะรับโอนการบริหารการเดินรถเดิมของรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ประมาณ 2 ปี นั้น

ดังนั้นในช่วงเปลี่ยนผ่าน บริษัทฯจะต้องจัดการดูแล บำรุงรักษา และเดินรถให้ได้ครบทั้ง 9 ขบวนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเร่งด่วนเช้า - เย็น ซึ่ง จะต้องทำงานอย่างหนัก โดยอาจจะต้องปรับปรุง หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบ และวิธีการบริหารจัดการในการเดินรถ การบำรุงรักษา และการจัดหาอะไหล่ให้มีความพร้อมในการใช้งาน รวมทั้งปรับปรุงระบบการจัดการ รูปแบบการทำงานต่างๆ เพื่อให้การถ่ายโอนการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ไปสู่เอกชนเป็นไปอย่างราบรื่น ขณะเดียวกัน เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทฯ มีประสบการณ์ และมีศักยภาพเพียงพอที่จะได้รับความไว้วางใจจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ที่จะมอบหมายให้ บริษัทฯ ดำเนินการเดินรถไฟฟ้าสายอื่นๆ โดยเฉพาะรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้ามาเป็นที่ปรึกษาเพื่อร่วม ในการจัดทำแผนธุรกิจ และแผนยุทธศาสตร์ในช่วงเปลี่ยนผ่าน เพื่อให้มียุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่ออนาคต และแผนปฏิบัติการที่เข้มข้น และชัดเจนว่าจะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ และเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานด้านใดบ้าง รวมทั้งกำหนดตัวชี้วัดในการติดตาม ประเมินผล และกำกับงานเพื่อให้การดำเนินงานสามารถวัดผล และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งในอนาคตหากได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเดินรถไฟฟ้าสายอื่น จะต้องมีการเตรียมการ หรือปรับรูปแบบโครงสร้างองค์กรอย่างไร

อย่างไรก็ตาม บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทฯจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด และจัดทำแผนงานให้แล้วเสร็จในช่วงเดือนกันยายน 2561

ด้าน ดร.ไวฑูรย์ โภคาชัยพัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า เบื้องต้นบริษัทได้เข้ามาเก็บข้อมูลของ รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์และได้ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งภายใน และภายนอก จัดทำ SWOT Analysis รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงยุทศาสตร์ และแนวความคิดในการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาสู่อนาคตในระดับหนึ่งแล้ว เช่น การดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล การมุ่งเน้นศักยภาพ และประสิทธิภาพการเดินรถและการซ่อมบำรุง รวมถึงการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภายใน การมุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ การขับเคลื่อนองค์กรด้วยทุนมนุษย์ เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม โดยหลังจากนี้จะเจาะลึกในรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

6/6/2561  MGR Online (06 มิถุนายน 2561)

พื้นที่โฆษณา