เปิดใช้แล้ว! “อุโมงค์ฟ้าฮ่าม” เชียงใหม่ แก้คอขวดสะพามแม่น้ำปิง

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวงเปิดใช้ “อุโมงค์ฟ้าฮ่าม” และ ขัวสรีเวียงพิงค์ จุดตัดสามแยกแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ แก้ไขปัญหาจราจรติดขัด รอบเมืองเชียงใหม่และพื้นที่คอขวดบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำปิง ย่นเวลาเดินทางคนเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง

วันนี้ (9 มิถุนายน 2561) นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานพิธีเปิด ทางลอดฟ้าฮ่าม และขัวสรีเวียงพิงค์ ณ บริเวณจุดตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 1001 (สามแยกแม่โจ้) จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรรอบเมืองเชียงใหม่และพื้นที่คอขวดบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำปิง

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนอินทร์บุรี-เชียงใหม่ เป็นทางหลวงแผ่นดินสายหลักเชื่อมการคมนาคมระหว่างจังหวัดภาคกลางกับภาคเหนือด้านตะวันออกและภาคเหนือด้านตะวันตก ซึ่งการก่อสร้างเส้นทางสู่ภาคเหนือได้ก่อสร้างช่วงเชียงใหม่-ลำปางเป็นช่วงแรก มีขนาด 2 ช่องจราจร ต่อมาได้รับการขยายให้มีขนาด 4 ช่องจราจร ไป-กลับ นับเป็นทางหลวงสายหลักในการเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีความสำคัญในการเดินทางของประชาชน ใช้ในการขนส่งสินค้าการเกษตรและสินค้าพื้นเมือง รวมทั้งเป็นเส้นทางในการเดินทางไปสู่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ และถือเป็นถนนวงแหวนรอบในของเมืองเชียงใหม่

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้ก่อสร้างทางลอดที่บริเวณจุดตัดกับทางหลวงอื่นๆในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่แล้วหลายแห่ง ซึ่งทางลอดฟ้าฮ่ามนี้ถือเป็นทางลอดอีกแห่งหนึ่งที่กรมทางหลวงได้ดำเนินการก่อสร้าง ตั้งอยู่ในบริเวณจุดตัดระหว่างทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 1001 (สามแยกแม่โจ้) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ใกล้แหล่งชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น จึงทำให้ปริมาณการจราจรติดขัดตลอดแนวทุกทิศทาง โดยเฉพาะในเวลาชั่วโมงเร่งด่วน หรือช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ทำให้เกิดการสูญเสียเวลาและสิ้นเปลืองทางด้านเศรษฐกิจ

ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรรอบเมืองเชียงใหม่และพื้นที่คอขวดบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำปิง กรมทางหลวงจึงได้มีการก่อสร้างทางลอดแห่งนี้ รวมทั้ง ขยายและก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิง โดยรูปแบบทางลอดและสะพานออกแบบให้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบล้านนา เช่น โคมไฟ หอซุ้ม ราวสะพาน รวมถึงลานใต้สะพานเพื่อจัดกิจกรรมของชุมชนในงานประเพณีต่างๆ

สำหรับงานก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข11 กับทางหลวงหมายเลข 1001 หรือทางลอดฟ้าฮ่าม แบ่งงานก่อสร้างออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

- งานทางลอด ก่อสร้างตามแนวทางหลวงหมายเลข 11 เป็นทางขนาด 6 ช่องจราจร ไป-กลับ ยาว 533 เมตร และ กว้าง 31 เมตร

- งานก่อสร้างและขยายความกว้างสะพานข้ามแม่น้ำปิง จาก 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร ความยาว 140 เมตร และก่อสร้างสะพานคู่ขนาน ขนาด 2 ช่องจราจร ด้านซ้ายทางและขวาทางของสะพานเดิม ความยาว 160 เมตร รวมงานบันไดเชื่อมต่อทางเท้าสะพาน จำนวน 4 แห่ง

- งานก่อสร้างและขยายทางหลวงหมายเลข 11 โดย ขยายช่องจราจรในทางหลัก จาก 4 ช่องจราจรเป็น 6 ช่องจราจร รวมทั้งก่อสร้างและขยายทางคู่ขนานอย่างน้อย 3 ช่องจราจร

โดยก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ในวงเงิน ค่าก่อสร้าง 1,172,771,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาท) ซึ่งเริ่มก่อสร้างในเดือนมีนาคม2558 โดยได้รับการเสนอชื่อทางลอดว่า ฟ้าฮ่าม และ ชื่อสะพานข้ามแม่น้ำปิง คือ ขัวสรีเวียงพิงค์ (ขัว-สะ-หรี-เวียง-พิง) เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนผู้ใช้ทางในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง โดยสามารถลดระยะเวลาในการเดินทาง ตลอดจนแก้ไขปัญหาการจราจรในบริเวณดังกล่าว ให้ประชาชนมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ประปา ไฟฟ้า ได้ร่วมกันปรับทัศนียภาพบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำปิงให้ดูโดดเด่นคู่เมืองเชียงใหม่อีกด้วย

9/6/2561  MGR Online (09 มิถุนายน 2561)

ผู้สนับสนุน