ทช.สำรวจถนนสาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองลำพูน เปิดแนวใหม่แก้จราจรเขตเมือง

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

กรมทางหลวงชนบทสำรวจออกแบบถนนสาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองลำพูน พร้อมจัดเวทีรับฟังความเห็นประชาชน เป้าหมายเพื่อแก้จราจรติดขัดในเขตเมือง เชื่อมโยงระบบคมนาคมในอนาคตให้สมบูรณ์

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า กรมฯ ได้ดำเนินโครงการสำรวจออกแบบถนนสาย ง2 ผังเมืองรวมเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่ง ทช.ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนไปแล้วจำนวน 3 ครั้ง โดยได้อธิบายถึงความเป็นมาของโครงการ แนวทางการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเพื่อให้โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด ซึ่งเสียงประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย ยินดีให้ความร่วมมือและต้องการให้โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นโดยเร็ว

ทั้งนี้ โครงการเกิดจากที่จังหวัดลำพูนได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน (กรอ.จ.ลพ.) ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการก่อสร้างจากกรมทางหลวงชนบทของถนนตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับ ผังเมืองรวมเมืองลำพูน พ.ศ. 2555

โครงการดังกล่าวสามารถแก้ไขปัญหาการจราจรที่คับคั่งในช่วงเร่งด่วนบริเวณหน้าโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน วิทยาลัยเทคนิคลำพูน และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น อีกทั้งสามารถรองรับความเจริญเติบโตและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือในอนาคต เชื่อมถนนสายหลักและสายรอง เพื่อให้การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็ว เป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

สำหรับถนนสาย ง2 เป็นถนนที่กำหนดให้ก่อสร้างใหม่ ซึ่งมีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่บริเวณถนนสายลำพูน-วังทอง ตัดกับถนนสายลำพูน-ดอยติ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 114) โดยแนวเส้นทางจะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ บรรจบกับถนนสายบ้านตอง-หนองซิว จากนั้นแนวเส้นทางจะมุ่งหน้าตามแนวถนนสายบ้านตอง-หนองซิว แล้วเบี่ยงแนวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บรรจบกับถนนสายบ้านตอง-บ้านวังไฮ (บริเวณฌาปนสถานศรีเมืองยู้) จากนั้นแนวเส้นทางจะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตัดกับถนนสายบ้านตอง-บ้านแป้น (ถนน ลพ.ถ.10014 หรือถนนสาย ข3) และตัดข้ามแม่น้ำกวงไปบรรจบกับถนนสายบ่อแฮ้ว-ริมกวง (ถนนสาย ค8) และมุ่งหน้าตามแนวถนนโชคอนันต์ หมู่ที่ 10 ซอย 2 จนสุดถนน

จากนั้นมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตามแนวถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ จนบรรจบกับถนนสายลำพูน-ป่าซาง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106) และมุ่งหน้าต่อไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจนบรรจบกับถนนสาย ง3 ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของโครงการ (ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน) รวมระยะทางโดยประมาณ 4.750 กิโลเมตร โดยสังเขป โดยในส่วนของรูปแบบถนนเบื้องต้นนั้นเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร มีไหล่ทาง และแบ่งทิศทางจราจรด้วยเกาะกลางถนนแบบยก (Raised Median) รวมเขตทางกว้าง 30 เมตร

11/6/2561  MGR Online (11 มิถุนายน 2561)

พื้นที่โฆษณา