บอร์ดทอท.ลุยไฟเซ็นสัญญา”กลุ่มดวงฤทธิ์”ออกแบบเทอร์มินอล 2 สนามบินสุวรรณภูมิ ก.ย.นี้

Transportation News / ข่าวหมวดระบบขนส่ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 มีนายประสงค์ พูนธเนศ ประธาน ทาง ทอท.ได้รายงานความคืบหน้ากรณีที่บริษัท แสปน คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลางพร้อมทั้งขอให้มีการคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษา โดยขอให้ศาลมีคำสั่งให้คณะกรรมการ ทอท.ระงับการพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบผู้ชนะการประกวดแบบและราคานั้น

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งยกคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ระงับการพิจารณาอนุมัติหรือเห็นชอบให้ผู้ชนะการประกวดราคารับจ้างสำรวจออกแบบอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 โดยสาระสำคัญในคำสั่งของศาล คือ หากศาลจะมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำขอของผู้ฟ้องคดีก็อาจมีผลให้การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ต้องล่าช้าออกไปอีก อาคารผู้โดยสารเดิมไม่สามารถรองรับผู้โดยสารที่มีอัตราสูงเพิ่มขึ้นมาก อันเป็นปัญหาอุปสรรคในการบริการสาธารณะ ประกอบกับความเสียหายที่มีการกล่าวอ้างเพื่อขอให้มีการคุ้มครองชั่วคราว ผู้ฟ้องคดีอาจเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายได้ซึ่งไม่ยากแก่การเยียวยาในภายหลังหากศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชนะคดีทั้งนี้ ตามกฎหมายระบุว่า คำสั่งศาลที่ไม่รับคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นให้ถือเป็นที่สุด

สำหรับประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแบบอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ตามที่ปรากฏเป็นข่าว ทางสื่อต่างๆ ในหลายประเด็นนั้น ทอท.ชี้แจงว่ากระบวนการพิจารณาด้านการออกแบบ คณะกรรมการจะต้องมีสถาปนิกเกินกึ่งหนึ่งซึ่งคณะกรรมการจัดหาพัสดุงานจ้างสำรวจออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2มีจำนวนกรรมการ 5 ท่าน ซึ่ง 1 ใน 5 เป็นนายกสมาคมสถาปนิกสยาม และมีผู้แทนจากสมาคมสถาปนิกสยาม 8 ท่านมาให้ความเห็นทางวิชาการในการประเมินคะแนนของผู้เข้าประกวดแบบ

นอกจากนี้ยังมีผู้สังเกตการณ์ อีก 2 ท่านจากสภาสถาปนิก 1 ท่าน และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1 ท่าน โดยผลของการให้คะแนนของกลุ่มบริษัทที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดแบบได้คะแนน 94.5 คะแนน สูงเกินระดับ 80 คะแนน ที่ ทอท.ตั้งเกณฑ์ไว้ และไม่มีข้อทักท้วงใดๆ

อย่างไรก็ตาม การประกวดแบบดังกล่าว เป็นเพียง Conceptual Design ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกเข้า ทำสัญญากับ ทอท.จะต้องปรับแบบตามข้อเสนอแนะและสอดคล้องกับความต้องการใช้งานของ ทอท. โดยแบบดังกล่าวจะต้องถูกต้องสอดคล้องกับมาตรฐานและข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการ ทอท.จึงมีมติเห็นชอบให้ ทอท.ดำเนินงานจ้างสำรวจออกแบบให้เป็นไปตามผลการพิจารณาจัดหา โดย ทอท.คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาจ้างสำรวจออกแบบฯ ได้ภายในเดือนกันยายน 2561 และดำเนินการออกแบบก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 10 เดือน

เพื่อ ทอท.จะนำแบบไปประมูลงานก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ในปลายปี 2562 และแล้วเสร็จในปลายปี 2564 เมื่อการก่อสร้าง แล้วเสร็จจะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของ ทสภ.ได้อีก 30 ล้านคนต่อปี ซึ่งผู้โดยสารจะได้รับประโยชน์จากระดับการให้บริการที่ดีของสนามบินสุวรรณภูมิจากการมีสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอรองรับความต้องการ ทำให้มีความสะดวกสบายและรวดเร็วในการใช้บริการท่าอากาศยาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้บอร์ด ทอท.อนุมัติให้กลุ่มดวงฤทธิ์เป็นผู้ออกแบบตามที่ ทอท.เสนอด้วยวงเงิน 329 ล้านบาท

19/9/2561  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (19 กันยายน 2561)

ผู้สนับสนุน