เปิดใช้แล้ว! ถนนเลี่ยงเมืองแกลงเสริมการท่องเที่ยว-แก้จราจร-หนุน EEC

Infrastructure News / ข่าวหมวดงานสาธารณูปโภค

นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่ทางหลวงหมายเลข 3 หรือถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นทางหลวงสายหลักในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่เชื่อมต่อพื้นที่ 4 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด มีการตัดผ่านย่านชุมชนหลายแห่ง ประกอบกับทางหลวงเส้นดังกล่าวเป็นเส้นทางเข้าสู่พื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆ จำนวนมาก และเป็นอีกหนึ่งเส้นทางในการรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทำให้มีปริมาณรถยนต์สัญจรผ่านเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณช่วงที่ผ่านอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ถึงแม้ว่าที่ผ่านมา กรมทางหลวงได้มีการขยายเป็น 4 ช่องจราจร แล้วก็ตาม

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และสนับสนุนตามนโยบายรัฐบาลทั้งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาจราจรแก่ผู้ใช้เส้นทาง กรมทางหลวงจึงได้ทำการก่อสร้างทางสายเลี่ยงเมืองแกลง โดยเป็นการก่อสร้างทางใหม่ระหว่าง กม.1+667 – กม.13+200 อยู่ในพื้นที่ตำบลวังหว้า ตำบลทางเกวียน ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีระยะทางตลอดสายรวม 11.53 กิโลเมตร เป็นถนนมาตรฐานทางชั้น 1 ขนาด 2 ช่องจราจร และ 4 ช่องจราจร ไป – กลับ

ปัจจุบันโครงการนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดใช้งานไปแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ทำให้การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร และการขนส่ง ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจของภาคตะวันออก หรือ EEC ตามนโยบายของรัฐบาลให้เป็นเขตศูนย์กลางแห่งอุตสาหกรรมในอนาคต ส่งเสริมการค้า และการลงทุน สู่ระดับเอเชียต่อไปอีกด้วย

11/1/2562  ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (11 มกราคม 2562)

พื้นที่โฆษณา