กคช.เปิด TOR งานก่อสร้างฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 มูลค่ากว่า 1,578 ล้านบาท

Residential News / ข่าวหมวดที่พักอาศัย

กคช.เดินหน้าต่อ โครงการฟื้นฟูเมืองชุนชนดินแดง ระยะที่ 2 ประกาศร่าง TOR ให้ผู้ประกอบการเตรียมยื่นข้อเสนอประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 2 อาคาร (แปลง A1 และ D1) มูลค่าราคางานก่อสร้างกว่า 1,578.2 ล้านบาท เผยสเป็กผู้รับเหมาต้องมีผลงานมูลค่าตามที่กำหนด

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักอาศัยโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอาคารพักอาศัยแปลง A (อาคาร A1)สูง 32 ชั้น จำนวน 635 หน่วย สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่บริเวณซอยหมอเหล็ง และถนนดินแดง 1 เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงิน 867,026,000 บาท (แปดร้อยหกสิบเจ็ดล้านสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) และโครงการอาคารพักอาศัยแปลง D1 (อาคาร D1)สูง 35 ชั้น จำนวน 612 หน่วย สถานที่ก่อสร้างตั้งอยู่บริเวณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครใหม่ สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ถนนมิตรไมตรี และถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีราคากลางของงานก่อสร้างเป็นเงิน 711,250,000 บาท (เจ็ดร้อยสิบเอ็ดล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โดยเป็นอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ประเภทอาคารสูง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ที่มีมูลค่างาน (สัญญาเดียว) สำหรับโครงการอาคารพักอาศัยแปลง A (อาคาร A1)ในวงเงินไม่น้อยกว่า 436,000,000 บาท (สี่ร้อยสามสิบหกล้านบาทถ้วน) ส่วนโครงการอาคารพักอาศัยแปลง D1 (อาคาร D1)ต้องมีมูลค่างาน (สัญญาเดียว) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 368,000,000 บาท (สามร้อยหกสิบแปดล้านบาทถ้วน) โดยผลงานที่นำเสนอจะต้องเป็นผลงานในประเทศไทย และต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ, บริหารส่วนท้องถิ่น, รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่การเคหะแห่งชาติเชื่อถือ และต้องเป็นผลงานภายในระยะเวลา 10 ปี นับจากวันรับมอบงานงวดสุดท้ายจนถึงวันที่ยื่นซองประกวดราคานี้ โดยต้องมีหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวออกโดยผู้ว่าจ้าง ระบุสาระสำคัญ เช่น ชื่อโครงการ, มูลค่าจ้างตามสัญญาจ้าง, ระยะเวลาตามสัญญาจ้างเริ่มต้น และเวลาที่ก่อสร้างจริงจนแล้วเสร็จ (ระบุวันที่ตรวจรับงาน)

7/1/2562  MGR Online (7 มกราคม 2562)

พื้นที่โฆษณา